การจัดการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

งานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา 2540-2541 เน้นหนักในการพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และความเป็นผู้นำ ตลอดจนพัฒนาองค์กรและระบบการทำงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคม ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งานกิจกรรมนักศึกษา

เป็นงานบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (สนว.) เป็นองค์กรหลักและมีชมรมในสังกัดอีก 23 ชมรม 8 กลุ่มนักศึกษาแยกตามภาควิชา นักศึกษาชั้นปีที่1 และนักศึกษาไม่สังกัดวิชาเอก ในปีนี้ ที่ทำการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้ย้ายจากตึกเคมี 1 ไปที่ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการรวม (9 ชั้น) และมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และหญ้าสร้างภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการสโมสรนักศึกษาฯ ให้ดูสวยงามหลังจากนั้นมีการจัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์-บุคลากร สำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2540-2541 เป็นไปตาม นโยบายของมหาวิทยาลัยและตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ได้จัดตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และกิจกรรม Good Bye Senior ได้เปลี่ยนจากการจัดที่โรงแรมเป็นหอประชุมมหาวิทยาลัยเพื่อประหยัดงบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้ยังคงมีการมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลกิจกรรมดีดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกฝนการทำงานร่วมกัน โดยมีชมรมต่าง ๆ และนักศึกษาได้รับรางวัลกิจกรรมดี จำนวน 25 รางวัล และมีนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดีจำนวน 55 คน กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2540-2541 มีทั้งหมด 49 กิจกรรม (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวกที่ 5)

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

เป็นงานให้บริการนักศึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา (ดูหัวข้อการขยายโอกาสทางการศึกษา) งานแนะแนวและจัดหางาน ศึกษาต่อ งานให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ การติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษากับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2540-2541 นี้ หน่วยกิจการนักศึกษาโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งในด้านการแนะนำเพื่อเตรียมตัวสมัครงานและการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการจัดปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดังเช่นปีที่ผ่านมา ในปีนี้ได้ย้ายสถานที่จากการจัดที่โรงแรมเป็นสำนักบริการวิชาการเพื่อประหยัดตามนโยบายรัฐบาลมีการเชิญวิทยากรจากสำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่และศิษย์เก่ามาร่วมอภิปรายถึงสถานการณ์ด้านแรงงาน และการแนะนำมรรยาทการเข้าร่วมงานสังคมโดยคุณสุชาดา ทองศุภผล กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วมงานเป็นอย่างดี กิจกรรมนี้หน่วยกิจการนักศึกษาจะดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป