ความร่วมมือกับนานาชาติ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

ศูนย์วิจัยน้ำ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Jinan

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Kanazawa

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Washington

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Freiberg

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Monash

หลักสูตรปริญญาโทร่วมกับสถาบันต่างประเทศ

ศูนย์วัสดุศาสตร์

ความร่วมมือด้านดาราศาสตร์

ความร่วมมือโครงการนิวตรอนพลังงานสูง

ความร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศส

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores

ความร่วมมือศูนย์วิจัย Karlsruhe

หลักสูตรปริญญาเอกร่วมกับสถาบันต่างประเทศ

.