บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559

บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559

ประเภทที่ 1   ประเภทงานวิชาการ
1.1       กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี
ผศ.ดร.บัญชา  ปัญญานาค  
  อายุการปฏิบัติงาน  9 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์
การครองตน  มีความวิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรมสูง และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความมีระเบียบวินัย  ความสุภาพเรียบร้อย ทั้งกริยา วาจา และใจ เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีและอบอุ่น
การครองคน  มีความสามารถหลายด้าน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความประนีประนอมสูง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน
การครองงาน  มีความสามารถสูง ทำงานได้เสร็จทันเวลาและมีคุณภาพดี เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานต่างๆ แก่อาจารย์รุ่นน้อง
จุดเด่น  มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับรางวัล Thailand Frontier Author Award 2015

1.2       กลุ่มอายุเกิน 40 ปี
รศ.ดร.ชโลบล  วงศ์สวัสดิ์    
 อายุการปฏิบัติงาน  24 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์   สังกัด ภาควิชาชีววิทยา
การครองตน  มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี มีความวิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีความรับผิดชอบในงาน โอบอ้อมอารี  
การครองคน  มีความสามารถในการประสานความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถทำงานเป็นกลุ่ม และสามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค
การครองงาน  มีความขยันหมั่นเพียร มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล รับผิดชอบดูแลนักศึกษาในโครงการ คปก. มาอย่างต่อเนื่อง มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ มีการทำงานเชิงรุก มีความคิดริเริ่ม แสวงหาวิธีการใหม่ๆ  มาใช้ในการปฏิบัติงาน
จุดเด่น  มีเทคนิคและทักษะในการสอน การเขียนตำรา และมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ

ประเภทที่ 2  ประเภทงานปฏิบัติการ
2.1 กลุ่มด้านบริการ (งานธุรการ/สำนักงาน)

นางอัมพร  ทัพบุรี     อายุการปฏิบัติงาน 9 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่ง  หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ  สังกัด  สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
การครองตน  มีความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทกับการทำงาน รักองค์กร มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ และมีความกตัญญูต่อบิดามารดา ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัย มีความอดทน ประหยัดอดออม  รักษาระเบียบวินัย รักและดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี
การครองคน  มีความสามารถในการประสานความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน อาจารย์ และนักศึกษา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีน้ำใจช่วยเหลืองาน และแก้ไขปัญหาในงานได้อย่างดี มีความจริงใจและให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทุกคน  มีความเป็นกลางในการตัดสินปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่รักใคร่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
การครองงาน  มีจิตบริการ มีน้ำใจในการให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงาน บริษัท ห้างร้านที่มาติดต่อ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจและสม่ำเสมอ มีการเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน และร่วมกิจกรรมของคณะอย่างสม่ำเสมอ มีภาวะผู้นำในงานที่รับผิดชอบ
จุดเด่น   มีความขยันหมั่นเพียร มีความทุ่มเทในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ประเภทที่ 2  ประเภทงานปฏิบัติการ
2.2 กลุ่มด้านบริการ (งานทั่วไป)
นายตรัยรัตน์  จิระโต   
 อายุการปฏิบัติงาน  4 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด  มัธยมศึกษาตอนต้น   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
ตำแหน่ง  พนักงานบริการทั่วไป (คนสวน)    สังกัด  สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
การครองตน  มีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด เก็บออม มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา รักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและครอบครัว ประพฤติปฏิบัติตนในงานที่ทำได้อย่างไม่บกพร่อง
การครองคน  เป็นผู้เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาอย่างมีเหตุผล ให้ความร่วมมือและช่วยหลือเพื่อนร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้บริการด้วยความเสมอภาคกับทุกคน ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมส่วนกลาของคณะอย่างสม่ำเสมอ
การครองงาน  เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างดีเยี่ยม จนเป็นที่ยอมรับของภาควิชาที่ไปปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่ทำงานอย่างมีความสุข มีความยิ้มแย้มแจ่มในในการให้บริการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
จุดเด่น   มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และเป็นผู้มีความสุขในการทำงาน

ประเภทที่ 3  ประเภทอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
อาจารย์ ดร.ว่าน  วิริยา 
       
อายุการปฏิบัติงาน   3 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง  อาจารย์   สังกัด ภาควิชาเคมี
การครองตน   เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา เป็นผู้ที่เสียสละกำลังกาย และกำลังทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร เป็นผู้ที่ประพฤติตนในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม เป็นพุทธมามกะ รักในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา
การครองคน    เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมในภาควิชา นักศึกษา และบุคคลภายนอกอย่างเต็มความสามารถ เป็นผู้ประสานงานในการระดมทุนช่วยเหลือเหตุการณ์ต่างๆ  มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและส่วนรวมทั้งในท้องถิ่นของตนเอง และในชุมชนต่างๆ
การครองงาน   เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจและให้ความเสมอภาคกับทุกคน ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของคณะและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีความขยันและแสวงหาความรู้ในวิชาการอย่างสม่ำเสมอ
จุดเด่น   ร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ให้ความช่วยเหลือสังคม ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย
 
 


วันที่ : 30 ก.ย. 2016

ผศ.ดร.บัญชา  ปัญญานาค รศ.ดร.ชโลบล  วงศ์สวัสดิ์ นางอัมพร  ทัพบุรี               นายตรัยรัตน์  จิระโต       อาจารย์ ดร.ว่าน  วิริยา

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว