โครงการรินใจช่วยเพื่อน

โครงการ "รินใจ" เป็นโครงการพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528 โดยบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งตระหนักอยู่เสมอว่า คนเราควรมีความเอื้ออาทร กรุณาปราณีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวเองหรือญาติสายตรง เช่น บิดา มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิตลง ขณะนี้มีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมเป็นสมาชิกจำนวน 339 คน ตั้งแต่เริ่มโครงการคือปี 2528 จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2540 มีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ใช้บริการจำนวน 182 ครั้ง ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงิน 1,659,170 บาท

กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปี 2540 นี้ เป็นปีที่คุณศิริ ทรวงแสวง ประธานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ได้หมดวาระลงหลังจากที่ท่านได้เข้ามารับตำแหน่งประธานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ถึง 2 สมัย คือสมัยที่ 1ระหว่างปี พ.ศ.2536-2538 และสมัยที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ.2538-2540

คณะกรรมการกองทุนในวาระที่มีคุณศิริ ทรวงแสวง เป็นประธานสมัยที่ 2 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. จัดทำระเบียบกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2538

2. จัดทำทำเนียบผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนในปี 2527

3. จัดทำเข็มกลัดที่ระลึกเพื่อมอบสมนาคุณแก่ผู้บริจาคเงินกองทุนฯ

4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนให้แก่ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ศิษย์เก่าที่เคยได้รับทุนจาก กองทุนฯผู้มีอุปการะคุณบริจาคเงินสมทบกองทุนฯ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจ

5. จัดทำและจำหน่ายบัตรอวยพรปีใหม่ เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนฯ

6. จัดสรรดอกผลกองทุนฯ ในแต่ละปีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะตามวัตถุประสงค์ของ กองทุน

7. จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนฯ ในระหว่างสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2540

ในระหว่างปี พ.ศ.2538-2540 เงินกองทุนฯ เพิ่มจาก 3,502,153.79 บาท เป็น4,718,850.01 บาท และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ คณะกรรมการกองทุนได้จัดสรรดอกผลจากกองทุนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะรวมทั้งสิ้น 760,000 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 630,000.- บาท

2. ทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 70,000.- บาท

3. ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 60,000.- บาท

บุคลากรดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2538 - 2539

คณะวิทยาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ที่สมควรยกย่องเป็นบุคลากรดีเด่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานและการอุทิศตัวเพื่อราชการและส่วนรวม และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการและลูกจ้างด้วย ซึ่งกระทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2538

1. กลุ่มข้าราชการระดับ 4 ขึ้นไป ได้แก่ นายสบชัย สุวัฒนคุปต์ ภาควิชาชีววิทยา

2. กลุ่มลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายพฤกษ์ ขีกลางดอน ภาควิชาชีววิทยา

ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2539

1. กลุ่มข้าราชการระดับ 1-3 ได้แก่ นางสาวศรีทอน คุณยศยิ่ง ภาควิชาสถิติ

2. กลุ่มลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายบุญมา ใจน้อย ภาควิชาฟิสิกส์

/ /