ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

คณบดี

ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม

ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ

ฝ่ายวางแผน

รองศาสตราจารย์เพชรหงส์ โชติกอาภา

ฝ่ายวิจัยฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร นิภารักษ์

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุข

หัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง จันทร

ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2540

ภาควิชาเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี

ภาควิชาชีววิทยา

รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ วนิชาชีวะ

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2540

ภาควิชาธรณีวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา

ภาควิชาฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม บุญถนอม

ภาควิชาสถิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังกาบ บุญย้อย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนพ ลือชารัศมี

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์เสวก เห่วซึ่งเจริญ

รองหัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

ภาควิชาชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม2540

ภาควิชาธรณีวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ จิระอรุณ

ผู้จัดการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ Internet ในคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุสันติ์ เชื้อหงษ์ทอง

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ Internet ในคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวรรณ บุญญวรรณ

หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย ในสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้างาน

งานบริหารและธุรการ

นางสาวทิพวรรณ ตระการศิรินนท์

งานคลังและพัสดุ

นางจอมใจ จันทรประทิน

งานนโยบายและแผน

นางรสลิน วงค์ไชย

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา

นางสาวจิราวรรณ อุปนันท์

งานบริการการศึกษา

นางจิรภา ขาลสุวรรณ

หัวหน้าหน่วย

หน่วยสารบรรณ

นางวิไล จันทศรี

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางวีรณา ภู่พานิชเจริญกูล

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายบุญทิม กาบเขียว

หน่วยการเงินและบัญชี

นางนันทนา ธัมทะมาลา

หน่วยพัสดุ

นางสาวอาภา ติยายน

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

นางจิรภา ขาลสุวรรณ

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

นายสุรพล อริยา

หน่วยโสตทัศนศึกษา

นายสุพจน์ ชัยดารา

หน่วยพิมพ์เอกสารวิชาการ

นางสาวสมประสงค์ ศรีแก้ว

หน่วยกิจการนักศึกษา

ว่าที่ ร้อยตรีพนม วงค์ไชย

/ /