-

-

-


รายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับนี้เป็นข้อมูลแสดงภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ในรอบปีงบประมาณ 2540 (ตุลาคม 2539 - กันยายน 2540) ปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ ไม่ได้จัดพิมพ์รายงานเป็นรูปเล่มเช่นทุกปีที่ผ่านมา แต่จัดเผยแพร่ในรูปของ CD-ROM และในเครือข่าย Internet ทั้งนี้เพื่อตอบสนองมาตรการณ์ประหยัดของรัฐบาล ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม

ในส่วนของภารกิจด้านการเรียนการสอนนั้นได้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2540 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 387 คน โดยในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า จำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 200 คน จากโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการมาแล้วระยะหนึ่ง นอกจากโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้ว คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นสถาบันฝ่ายผลิตของทบวงมหาวิทยาลัยในโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 สาขาวิชา เป็นระดับปริญญาโท 5 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 7 สาขาวิชา ขณะเดียวกันคณาจารย์ของคณะฯ ก็ได้รับทุนเพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งสิ้น 17 ทุน

สำหรับด้านการวิจัยคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนกว่า 30 ล้านบาท นอกจากนั้นได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในวารสารระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักดีว่าการวิจัยนั้นถือเป็นหัวใจของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้พยายามส่งเสริมนักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยหน้าใหม่ เช่นเดียวกับปีก่อน ๆ นอกจากนั้นปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้รับความกรุณาจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ มอบเงินให้ 1 ล้านบาท จัดตั้งเป็นกองทุน "จุลวิจัย" เพื่อนำดอกผลมาสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยหน้าใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป

ในส่วนของการบริการวิชาการแก่ชุมชน นอกจากกิจกรรมบริการชุมชนภายในประเทศแล้ว ยังมีโครงการระดับนานาชาติ หลายโครงการ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่กำลังก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติได้อย่างมั่นคง

กิจกรรมสำคัญอีกด้านหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ คือการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนเพื่อส่งบุคลากรไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งจากรัฐบาลและจากโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งสิ้น 22 ทุน นอกจากนั้นยังได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก และได้จัดสรรงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์เอง เพื่อสนับสนุนการไปทำวิจัยเสนอผลงานวิชาการ ฝึกอบรม ตลอดจนเจรจาความร่วมมือในต่างประเทศกว่า 67 รายการ

ความสำเร็จในภารกิจทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาเกิดจากการร่วมแรง ร่วมใจ ของสมาชิกชาวคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบกับการสนับสนุน ร่วมมือจากบุคคลและองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ ผมขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

(ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

/ /