ห้องสมุด / งานบริการโสตทัศนศึกษา / การบริการด้านพิมพ์เอกสารวิชาการ

ห้องสมุด

ตลอดปี 2540 ห้องสมุดได้รับงบประมาณสนับสนุนในการบริหารและดำเนินงานด้านต่าง ๆ กว่า 3,000,000 บาท ในจำนวนนี้เป็นงบประมาณซึ่งสนับสนุนด้านการจัดหาวัสดุตำราและวารสารภาษาต่างประเทศที่ทรงคุณค่าแก่การค้นคว้าวิจัย สนับสนุนด้านครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการพัฒนาเครือข่ายพร้อมด้วยเครื่อง บริการ CD ที่สามารถให้บริการสืบค้นข้อมูลจากแผ่น CD ที่มีอยู่ รวมถึงอุปกรณ์ลูกข่ายของสถานีบริการ 12 สถานี ซึ่งสถานีเหล่านี้สามารถให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน WWW จากเครือข่ายบริการ Internet ของเครือข่ายโทรสารภาคเหนือได้อีกด้วย

นอกจากนั้น ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดบริการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างประเทศในระบบ Internet บริการระบบ Innopac ผ่าน Modem และบริการ CD-Net จากฐานข้อมูล CD-ROM กว่า 15 ฐานข้อมูล รวมถึงจัดบริการข้อมูลด้านต่าง ๆ จากโปรแกรม CDS/ISIS กว่า 9 ฐานข้อมูลภาษาไทย ทั้งนี้ โดยอำนวยความสะดวกในการค้นและบริการข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

จะเห็นได้ว่าห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาและมีความพร้อมในการให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย สอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนไปสู่โลกอนาคต แต่ในขณะเดียวกันห้องสมุดก็มิได้ละเลยการให้บริการ อันเป็นภาระงานประจำที่ยังคงมีความจำเป็นอย่างยิ่งด้วย สำหรับสถิติการให้บริการของห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ในปีที่ผ่านมามีดังนี้

- การให้บริการวัสดุตีพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกว่า 53,000 รายการ

- การจัดบริการวัสดุไม่ตีพิมพ์ประเภท CD-ROM เฉพาะเรื่อง , Tape cassette, Videotape รวมถึง Diskette วิชาการกว่า 588 รายการ

- การให้บริการเพื่อการอ่านและค้นคว้าแก่ผู้เข้าใช้บริการกว่า 180,000 ราย

- บริการยืม-คืน เอกสารสิ่งพิมพ์กว่า 60,000 เล่ม

งานบริการโสตทัศนศึกษา

งานบริการด้านโสตทัศนศึกษา มีภาระหน้าที่ส่งเสริมวิชาการ ทั้งการให้บริการยืมอุปกรณ์สื่อการสอน การจัดทำสื่อการสอน และงานบริการทั่วไป อุปกรณ์สื่อการสอน นอกจากเครื่องเล่นวีดีโอพร้อมทีวี เครื่องฉาย สไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ปัจจุบันหน่วยโสตทัศนศึกษายังมีเครื่องสร้างภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Desktop Projector) ซึ่งใช้ได้ทั้ง PC และ MAC พร้อมกับต่อสัญญาณวีดีโอได้โดยตรง เพื่อฉายภาพขึ้นจอ ที่ให้ภาพใหญ่สุด 200 นิ้ว และหน่วยโสตฯสามารถให้บริการทำสไลด์ในคอมพิวเตอร์ ทั้งโปรแกรม POWER POINT ใน PC และโปรแกรม PERSUASION ใน MAC พร้อมกับถ่ายภาพออกมาเป็นฟิล์มสไลด์สี นอกจากนี้หน่วยโสตทัศนศึกษายังบริการรับทำ Home Page ให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ด้วยโปรแกรม Front Page97 และ HTML สำหรับหน่วยงานที่ต้องการทำ Home Page ของตัวเอง

การให้บริการจำแนกตามประเภทดังนี้

บริการให้ยืมอุปกรณ์สื่อการสอนได้แก่

- เครื่องสร้างภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์

- เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

- เครื่องเล่นวิดีโอ

- เครื่องเสียง

- เครื่องรับโทรทัศน์

- แผ่นใสชนิดเขียน

- เครื่องฉายสไลด์

บริการจัดทำสื่อการสอน ได้แก่

- ผลิตรายการวิดีทัศน์

- โปสเตอร์นำเสนอ

- สไลด์คอมพิวเตอร์

- เขียนหัวข้อโปสเตอร์นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์

- ทำ Home Page

- อัดวิดีโอ

- สแกนภาพจากคอมพิวเตอร์

- ถ่ายวิดีโอ,บันทึกภาพ

- ทำสไลด์

- ถ่ายภาพ

- กอปปี้สไลด์

- ป้ายผ้า,ป้ายหัวข้อสัมมนา,โปสเตอร์

การบริการด้านพิมพ์เอกสารวิชาการ

หน่วยพิมพ์เอกสารเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านพิมพ์เอกสารวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตเอกสาร ตำรา และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทางด้านวิชาการของคณาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์และภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ด้วย โดยที่หน่วยพิมพ์เอกสารมีเครื่องมือหลัก คือ แท่นพิมพ์ออฟเซ็ทขนาดตัด 4 ของไฮเดนเบอร์ก เครื่องอัดเพลทขนาดตัด 4 และในปี 2540 หน่วยพิมพ์เอกสารได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์Macintosh รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับใช้ในการออกแบบงานพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงในการออกแบบโดยเฉพาะโปรแกรมทางด้านกราฟฟิค และเครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์สี่สี งานที่หน่วยพิมพ์เอกสารได้ให้บริการ เช่น การจัดทำหนังสือเป็นรูปเล่ม การพิมพ์ปก-เย็บเล่มหนังสือทางวิชาการ แผ่นพับ วุฒิบัตร ปฏิทินการศึกษา กระดาษหัวจดหมาย จดหมายข่าววิทยานิพนธ์ ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ หัวซองจดหมาย บันทึกภายในคณะวิทยาศาสตร์ เอกสารงานวิจัยของคณาจารย์ แบบฟอร์มทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งงานจัดต้นฉบับออกเลเซอร์ ซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน และการให้ บริการด้านพิมพ์งานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตร์

/ /