แผนปฏิบัติการในรอบ 4 ปี

   

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
พันธกิจ(Mission) และเป้าหมาย ส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของรัฐในภาคเหนือ และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม พ.ศ.2544 พ.ศ.2545 พ.ศ.2546 พ.ศ.2547
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1) กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยการรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ                                                                                                
2) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์                                                                                                
3) ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรการประหยัด                                                                                                
4) ปรับปรุงและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรของคณะร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย                                                                                                
5) ประเมินผล