แผนปฏิบัติการในรอบ 4 ปี

   

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย ให้บริการวิชาการแก่ประชาชนชุมชนและท้องถิ่น
กิจกรรม พ.ศ.2544 พ.ศ.2545 พ.ศ.2546 พ.ศ.2547
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1) กำหนดนโยบายและวางระบบด้านการดำเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะ                                                                                                
2) จัดทำฐานข้อมูล                                                                                                
2.1 Supply List                                                                                                
2.2 Demand List                                                                                                
2.3 ผลการดำเนินงาน                                                                                                
3) ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ                                                                                                
4) สร้างโครงการ/เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของคณะฯ                                                                                                
5) ดำเนินการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยี                                                                                                
                                                                                                 
          Supply List หมายถึง ศูนย์ข้อมูลความสามารถและทักษะของคณาจารย์ ตลอดจนเครื่องมือ ฯลฯ ที่มีอยู่        
          Demand List หมายถึง ศูนย์ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือทางเทคโนยโลยีของ potential customer