แผนปฏิบัติการในรอบ 4 ปี

   

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำงานวิจัยมาแก้ปัญหาท้องถิ่นและประเทศชาติ
กิจกรรม พ.ศ.2544 พ.ศ.2545 พ.ศ.2546 พ.ศ.2547
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. จัดทำเครือข่ายความร่วมมือและสารสนเทศด้านวิจัย                                                                                                
1.1 จัดทำและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านวิจัยระหว่างคณะ-ภาควิชา-กลุ่มวิจัย                                                                                                
1.2 จัดตั้งเครือข่ายการประสานติดต่อระหว่างนักวิจัยทั้งภายใน และกับหน่วยงานภายนอก                                                                                                
1.3 จัดทำฐานข้อมูลและเชื่อมโยง websites ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสาขาต่างๆ                                                                                                
1.4 จัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์                                                                                                
1.5 ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลสัมฤทธิ์                                                                                                
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการวิจัย                                                                                                
2.1 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ                                                                                                
2.2 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเรื่องทักษะและจริยธรรมด้านวิจัย                                                                                                
2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยมีโอกาสพบปะเพื่อร่วมกิจกรรมทางวิชาการ                                                                                                
2.4 ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลสัมฤทธิ์                                                                                                
3. สนับสนุนงานวิจัยที่แก้ปัญหาท้องถิ่นและประเทศชาติ                                                                                                
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาท้องถิ่นและประเทศชาติ                                                                                                
3.2 จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด/เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน                                                                                                
3.3 จัดตั้งศูนย์ประสานงาน/จัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                                
3.4 ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลสัมฤทธิ์