แผนปฏิบัติการในรอบ 4 ปี

   


แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนการให้บริการวิชาพื้นฐานแก่คณะต่างๆ
กิจกรรม พ.ศ.2544 พ.ศ.2545 พ.ศ.2546 พ.ศ.2547
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1) พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล                                                                                                
1.1 ปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                
1.2 ประเมินและปรับปรุงวิธีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน                                                                                                
- ประเมินหลักสูตร การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิ์ผลการศึกษาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นระบบ                                                                                                
- ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละภาควิชาเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน                                                                                                
2) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม และปัญญา                                                                                                
2.1 สร้างความชัดเจนในแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยี                                                                                                
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้แก่                                                                                                
- จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาเทคนิคการสอนและการจัดทำสื่อการสอนของคณาจารย์                                                                                                
- ส่งเสริม และสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา                                                                                                
- พัฒนาบุคลากรสายช่วยวิชาการ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะและเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาทุกระดับ                                                                                                
2.3 จัดกิจกรรมเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา                                                                                                
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต                                                                                                
4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน