นโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน                             
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
 1. ดำเนินการรับนักศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยไม่เพิ่มการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี แต่เพิ่มจำนวนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 2. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

 3. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมทั้งแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในองค์กร

 4. จัดระบบการบริการวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ให้มีความสำคัญเทียบได้กับภารกิจการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา

 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม และปัญญา มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

 8. แสวงหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนการหามาตรการเพื่อดำเนินการให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนกำหนดการศึกษา

 9. พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบที่ก่อประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของคณะฯ ในทุกๆ ด้าน และเทียบได้กับมาตรฐานสากล

2. ด้านการวิจัย

 1. วางระบบและกลไกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 2. ส่งเสริมให้มีการดำเนินการวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงลึก และงานวิจัยเชิงการเรียนการสอน ตลอดจนการวางแนวทางเกี่ยวกับระบบดูแลลิขสิทธิ์/สิทธิทางปัญญา

 3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางด้านการวิจัย ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับสถาบันการศึกษา/วิจัย ทั้งในและต่างประเทศ

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างครบวงจร ทั้งด้านการให้ความรู้ในการทำวิจัย การแสวงหาแหล่งทุน การบริการงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งนี้โดยสร้างกลไกให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทำงานร่วมทีมกับกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพ

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย และศูนย์วิจัย ให้สามารถพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล และเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งมีการตีพิมพ์ผลงาน/ จดสิทธิบัตร และการเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนการนำงานวิจัยมาแก้ปัญหาชุมชน

 6. สนับสนุนให้องค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาวิจัย การดำเนินงานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้

 7. แสวงหาทรัพยากรการวิจัย และส่งเสริมการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการวิจัย

 8. จัดระบบ Teaching Assistantship เพื่อให้อาจารย์สามารถดำเนินภารกิจในด้านอื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัย

3. ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

 1. ให้มีการบริการวิชาการต่อสาธารณชนในด้านต่างๆ อย่างหลากหลายโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองในด้านงบประมาณ

 2. เชื่อมโยงการบริการวิชาการกับการวิจัยให้มากขึ้นโดยเฉพาะการศึกษา ค้นคว้า ในเชิงนวัตกรรมที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ตอบสนองความต้องการของชุมชน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตต่างๆ

 3. สนับสนุนให้มีศูนย์เครื่องมือกลางในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อสามารถดำเนินการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างเป็นระบบ

 4. พัฒนาการบริการวิชาการโดยความร่วมมือกับสถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นระบบ

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อความเข้าใจ เห็นคุณค่า และอนุรักษ์มรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2. ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย ทางศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 3. จัดทำแผนและการดำเนินการด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้สะอาด ร่มรื่น และเขียวชะอุ่มตลอดปี

5. ด้านการบริหาร

 1. จัดระบบการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. นำระบบคุณภาพมาใช้ในการบริหารงาน โดยมีการกำหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับพันธกิจแต่ละด้าน มีการดำเนินการตามแผนโดยยึดถือการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ ตลอดจนมีการประเมินแผนเป็นระยะ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน และแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 3. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ ตลอดจนการบริหารทรัพยากรอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประหยัดเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล

 4. สร้างกลไกการบริหารที่เอื้อต่อการแสวงหารายได้ และการใช้ประโยชน์จากรายได้ของหน่วยงานต่างๆ ในคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์แก่ส่วนรวม

 5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การวางแผน ตลอดจนการบริหารงานวิชาการและการวิจัย

 6. พัฒนาระบบและกลไกในการระดมทุนให้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ