รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ                             

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 18 สาขาวิชา และ ระดับปริญญาเอก 8 สาขาวิชา ในจำนวนนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาเอกเปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติอีก 5 สาขาวิชา รายละเอียดเป็นดังนี้

ระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา

ระดับปริญญาโท 18 สาขาวิชา

ระดับปริญญาเอก 8 สาขาวิชา

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถิติ

สถิติประยุกต์

ฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์

ฟิสิกส์
การสอนฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
วัสดุศาสตร์

ฟิสิกส์ (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)
วัสดุศาสตร์ (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)

เคมีอุตสาหกรรม

เคมีอุตสาหกรรม

เคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

เคมี
การสอนเคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)

เคมี (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)
เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
สัตววิทยา

ชีววิทยา
การสอนชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์)

ชีววิทยา

ธรณีวิทยา
อัญมณีวิทยา

ธรณีวิทยา
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

ธรณีวิทยา(หลักสูตรปกติและนานาชาติ)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


มีการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรทั้งปรับปรุงมากและปรับปรุงเล็กน้อย ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ก) การปรับปรุง เทียบ ปิดกระบวนวิชา และเปิดกระบวนวิชาใหม่

ระดับ

สาขาวิชา

เปิดกระบวนวิชาใหม่

ปรับปรุงกระบวนวิชา

ปิดกระบวนวิชา
ปริญญาตรี
เคมีอุตสาหกรรม
4
26
-
เคมี
4
-
-
ชีววิทยา
1
4
-
วัสดุศาสตร์
-
1
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
1
1
-
ธรณีวิทยา
3
6
-
วิทยาศาสตร์
1
-
-
บัณฑิตศึกษา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-
3
-
สถิติประยุกต์
2
17
4
คณิตศาสตร์
3
4
-
ธรณีวิทยา
1
-
-
ฟิสิกส์ประัยุกต์
1
-
-


ข) การปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ปรับปรุงมาก

ชีววิทยา
เคมีอุตสาหกรรม
สัตววิทยา
ธรณีวิทยา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถิติประยุกต์
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

ปรับปรุงเล็กน้อย

วัสดุศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ชีววิทยา

นอกจากนี้ยังมีการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และกำลังอยู่ในระหว่างการร่างหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์