การรับเข้านักศึกษา                             

1) การรับเข้านักศึกษา - ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีการดำเนินการด้านการเรียน การสอนสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์รับนักศึกษาใหม่จากวิธีการดังต่อไปนี้
1.1. สอบโควตาภาคเหนือ ซึ่งดำเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(จำนวน 50% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าทั้งหมดตามแผน 8)
2. สอบคัดเลือกจากส่วนกลาง ซึ่งดำเนินการโดยทบวงมหาวิทยาลัย(
จำนวนประมาณ 30% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับทั้งหมดตามแผน 8)
3. สอบตามโครงการพิเศษต่างๆ ดังนี้
3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
3.2 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
3.3 โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.)
3.4 โครงการรับนักศึกษาเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.)
3.5 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของคณะวิทยาศาสตร์
3.6 โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
3.7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
โดยเปิดรับสมัครรับนักศึกษาเข้าในโครงการพิเศษทุกโครงการประมาณปีละ 125 คน คิดเป็น 20% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าทั้งหมดตามแผน 8 (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงการรับเข้าพิเศษระดับปริญญาตรี)
2) นักศึกษาปัจจุบัน - ในปีการศึกษา 2545 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 913 คน จำแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี692 คน
ระดับปริญญาโท194 คน
ระดับปริญญาเอก27 คน

ในปีการศึกษา 2546 จำนวนนักศึกษารวมทั้งคณะมีจำนวน 3,169 คน จำแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี2,414 คน
ระดับปริญญาโท591 คน
ระดับปริญญาเอก164 คน

รายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาเป็นดังนี้
ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546

สาขาวิชา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
ปริญญาเอก

เคมี

284

เคมี

65

เคมี

37

-

-

การสอนเคมี

2

-

-

ชีววิทยา

207

ชีววิทยา

99

ชีววิทยา

44

เคมีอุตสาหกรรม

205

เคมีอุตสาหกรรม

23

ฟิสิกส์

180

ฟิสิกส์

33

ฟิสิกส์

16

-

-

การสอนฟิสิกส์

13

-

-

วัสดุศาสตร์

181

วัสดุศาสตร์

58

วัสดุศาสตร์

25

ธรณีวิทยา

182

ธรณีวิทยา

34

ธรณีวิทยา

11

คณิตศาสตร์

182

คณิตศาสตร์

17

คณิตศาสตร์

9

สถิติ

147

สถิติประยุกต์

36

-

-

วิทยาการคอมพิวเตอร์

347

วิทยาการคอมพิวเตอร์

137

-

-

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

130

-

-

-

-

จุลชีววิทยา

136

-

-

-

-

สัตววิทยา

41

-

-

-

-

อัญมณีวิทยา

124

-

-

-

-

-

-

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

14

-

-

-

-

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

22

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

8

-

-

ฟิสิกส์ประยุกต์

45

-

-

-

-

คณิตศาสตร์ประยุกต์

30

-

-

ไม่ได้เข้าสังกัดวิชาเอก

2

-

ความหลากหลายฯ

8

รวม

2,349

รวม

628

รวม

159


นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังให้บริการสอนกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พื้นฐานให้แก่นักศึกษาคณะอื่นๆ คิดเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student, FTES)

3) ผู้สำเร็จการศึกษา- บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2545 จำนวนทั้งสิ้น 536 คน เป็นดังนี้
วิทยาศาสตรบัณฑิต 407 คน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 116 คน
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 13 คน

โดยมีรายละเอียดจำแนกตามสาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
ปริญญาเอก

เคมี

59

เคมี

21

เคมี

7

-

-

การสอนเคมี

16

-

-

ชีววิทยา

29

ชีววิทยา

35

ชีววิทยา

3

เคมีอุตสาหกรรม

35

-

-

-

-

ฟิสิกส์

31

ฟิสิกส์

7

ฟิสิกส์

2

-

-

การสอนฟิสิกส์

7

-

-

วัสดุศาสตร์

24

วัสดุศาสตร์

6

-

-

ธรณีวิทยา

26

ธรณีวิทยา

1

ธรณีวิทยา

1

คณิตศาสตร์

32

คณิตศาสตร์

7

คณิตศาสตร์

1

-

-

การสอนคณิตศาสตร์

1

-

-

สถิติ

21

สถิติประยุกต์

13

-

-

วิทยาการคอมพิวเตอร์

59

วิทยาการคอมพิวเตอร์

1

-

-

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

30

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1

-

-

จุลชีววิทยา

46

ฟิสิกส์ประยุกต์

7

-

-

สัตววิทยา

4

คณิตศาสตร์ประยุกต์

3

-

-

อัญมณีวิทยา

15

เคมีอุตสาหกรรม

4

-

-

-

-

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

1

-

-

รวม

407

รวม

116

รวม

13