โครงการรับเข้าพิเศษระดับปริญญาตรี                             

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)
โครงการ พสวท. เป็นโครงการที่มีเป้าหมายผลิตนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สำหรับศึกษาวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โครงการ พสวท. สนับสนุน ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในโครงการได้ศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว (อย่างต่ำระดับปริญญาโท) โครงการ พสวท.จะหาหน่วยงานของรัฐให้นักศึกษาได้เข้าปฏิบัติงาน

2) โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(โครงการ สควค.)
โครงการ สควค. เป็นโครงการที่ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ออกไปรับราชการเป็นครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาโครงการ สควค. จะต้องเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 4 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี จึงจะออกไปบรรจุเข้ารับราชการครูได้ และหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูแล้ว หากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ทางโครงการ สควค. ก็ยังให้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาต่อไปอีก ตามกำลังและความสามารถของแต่ละคน

3) โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โครงการ วพ.)
โครงการ วพ. เป็นโครงการที่คณะวิทยาศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองนักเรียนที่พลาดโอกาสในโครงการ พสวท. และโครงการพิเศษอื่น ๆ ซึ่งมีความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ นักเรียนผู้ที่ประสงค์จะเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการ วพ. จะต้องสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการ พสวท. และหรือ โครงการ สควค. และหรือโครงการ วคช. อย่างน้อยหนึ่งโครงการ หากสอบคัดเลือกพลาดจากโครงการดังกล่าวข้างต้นและมีคะแนนสอบข้อเขียนอยู่ในเกณฑ์ ก็จะได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาโครงการ วพ. ซึ่งมีสิทธิ์เข้ามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่ต้องไปสอบคัดเลือกในประเภทอื่นอีก และเมื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่าง ที่คณะวิทยาศาสตร์จัดให้แก่นักศึกษาโครงการ พสวท. หรือโครงการพิเศษอื่น ๆ และมีสิทธิ์เลือกเรียนสาขาวิชาเอกใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว จะได้รับอิสระในตนเอง ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4) โครงการรับนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (โครงการ วคช.)
โครงการ วคช. เป็นโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) ปีละ 5 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท ต่อปี เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ นักเรียนผู้ประสงค์ที่จะรับทุนโครงการ วคช. จะต้องมีคุณสมบัติและสมัครสอบพร้อมๆ กับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการ พสวท.โดยใช้ข้อสอบและวันเวลาสอบเดียวกันกับกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ พสวท ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเมื่อรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาแล้ว มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่คณะวิทยาศาสตร์ จัดให้แก่นักศึกษาโครงการ พสวท. หรือโครงการพิเศษอื่น ๆ

5) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชนขึ้น โดยให้ทุนสนับสนุน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ฝึกหัดทำวิจัย และ หรือ ทำวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีกลไกและระบบในการเสาะหา คัดเลือกและบ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ที่มีคุณภาพเป็นเยี่ยม และเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใฝ่ใจทางวิทยาศาสตร์และเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และมนุษยชาติ ตลอดจนมีความเข้าใจ และใฝ่รักในวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกเด็ก/เยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมต้น มัธยมปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยเน้นให้รู้จักกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยในสาขาต่าง ๆ เช่น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีนักวิจัยที่มีชื่อเสียงเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง คอยให้คำปรึกษาดูแล และเป็นผู้พิจารณาประเมินความสามารถในการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ตลอดจนคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มี แววอัจฉริยะ ให้อยู่ในโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสนับสนุนและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยให้ทุนการศึกษาระยะยาว และได้รับการศึกษาจนถึงปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือ สวทช. สนับสนุนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา ซึ่งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษาละ 1 คน ในปีการศึกษา 2541, 2542 และ 2543 ส่วนปีการศึกษา 2544 ได้ให้ความร่วมมือรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ เข้าเป็นนักศึกษาโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 คนและในปีการศึกษา 2545 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือก เข้ารับทุน อีก 2 คน

6) โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)เป็นโครงการสร้างฐานกำลังคนระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ระดับบัณฑิตศึกษา และรองรับงานการวิจัยและพัฒนาในอนาคต โครงการนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ โดยผ่านที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและสนใจวิทยาศาสตร์เข้าเรียนต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศในสาขา เคมี ชีววิทยา สัตววิทยา ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และสถิติ จำนวน 350 ทุนต่อปีทั่วประเทศ และไม่เกิน 35 ทุนต่อสถาบัน สำหรับศูนย์ภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยนเรศวร รวม 70 ทุน ซึ่งเป็นทุนให้เป่ลาไม่มีข้อผูกมัดใดๆ แต่ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนดีและประสงค์จะประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต

7) โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการเรียนดี)
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจและมีความถนัดในคณะวิทยาศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสาขาวิชาที่สนใจ และมีความถนัด และเพื่อเตรียมบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสำหรับศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับเป็นนักวิจัย หรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ต่อไป โดยได้รับทุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง ตลอดหลักสูตร และเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

8) โครงการ เพชรทองกวาว
โครงการเพชรทองกวาวเป็นโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนซึ่งคัดเลือกมาจากนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการเรียนดีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกในแต่ละปีการศึกษา โดยได้รับเงินทุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง ตลอดหลักสูตร และเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงและมีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ออกไปพัฒนาประเทศในอนาคต

9) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (โครงการกีฬา)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคน ให้มีความสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม จึงได้เข้าร่วม "โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถทางกีฬาและมีศักยภาพในการเรียนระดับอุดมศึกษา ได้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางการกีฬาของนักศึกษาในโครงการให้มีสมรรถนะสูงยิ่งขึ้นและได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา กำหนดรับปีละ 5 คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2543 เป็นต้นไป
สำหรับปีการศึกษา 2546 คณะวิทยาศาสตร์ได้ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพิเศษต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 101 คน แบ่งออกเป็นดังนี้

1) โครงการ พสวท
20 คน
2) โครงการ สควค
35 คน
3) โครงการ วพ
- คน
4) โครงการ วคช
2 คน
5) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
- คน
6) โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
40 คน
7) โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มช.
1 คน
8) โครงการเพชรทองกวาว
5 คน
9) โครงการกีฬา
1 คน

การดำเนินงานตามโครงการ พสวท สควค วพ วคช ฯลฯ คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้คณะทำงานคณะหนึ่งเรียกว่าคณะทำงานโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่บริหารและดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สำหรับปีการศึกษา 2545 มีกิจกรรมทีดำเนินการไปแล้ว 4 กิจกรรม ดังนี้
1. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2545 สำหรับนิสิตนักศึกษาโครงการ พสวท ทั่วประเทศครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2546 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อให้นิสิตนักศึกษา ได้มีโอกาสศึกษา ดูงาน และปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ และศึกษาการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์ ตลอกจนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
2. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 โครงการ สควค เขตพื้นที่ 3 (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2545 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เผอะและโครงการหลวงดอยอ่างขาง อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ โดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2546 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงานนอกสถานที่ในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสทำงานร่วมกันตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเตรียมความพร้อมที่จะออกไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในอนาคต
3. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นครูดี - มีสุข ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาโครงการ สควค. ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2546 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ ทั้งในหน้าที่การงานและปัญหาส่วนตัว เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นครูดีที่สังคมต้องการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
4. คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ ตำบลหว้ากอ อ. เมือง จ.ประจวบคีรีขัน ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2546 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาสภาพปัญหาป่าชายเลนในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน์