บุคคลแห่งปี                             

รางวัลนักวิจัย ประจำปี 2546
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศร สิงขรัตน์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล "นักนิวเคลียร์กิตติคุณ" ประจำปี 2546 สาขาการศึกษา จากสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. อาจารย์ ดร. จรูญ จักรมุณี สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล "นักวิจัยรุ่นใหม่" จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ" สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2545 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย