คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์                             

คณบดี

 

รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม

รองคณบดี

 

ฝ่ายวิชาการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์

 

ฝ่ายบริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิฎา นิภารักษ์

 

ฝ่ายวางแผน

 

อาจารย์ปรียานุช วงศ์ประภาส

 

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 

รองศาสตราจารย์พงษ์พอ อาสนจินดา

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

ผู้ช่วยคณบดี

 

ฝ่ายวิชาการ

 

รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง

 

ฝ่ายบริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
(7 กุมภาพันธ์ 2546)

 

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 

อาจารย์ ดร. สกุณณี บวรสมบัติ

หัวหน้าภาค

ภาควิชาคณิตศาสตร์
 

รองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คง

 

ภาควิชาเคมี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคล รายะนาคร

 

ภาควิชาชีววิทยา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริทธิ์ สีตะสุวรรณ

 

ภาควิชาธรณีวิทยา

 

อาจารย์ ดร. พิษณุ วงศ์พรชัย

 

ภาควิชาฟิสิกส์

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์

 

ภาควิชาสถิติ

 

รองศาสตราจารย์สุรินทร์ ขนาบศักดิ์

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ศมาวรรตกุล

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิทัศน์ จิระอรุณ

รองหัวหน้าภาค

 

ภาควิชาเคมี

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์

 

ภาควิชาชีววิทยา

 

รองศาสตราจารย์อารยา จาติเสถียร

 

ภาควิชาธรณีวิทยา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์

(26 มีนาคม 2544 – 31 กรกฎาคม 2546)

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
 

อาจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์

 

อาจารย์ ดร. เอกรัฐ บุญเชียง

ผู้อำนวยการสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประโยชน์ อุนจะนำ

หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยในสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้างาน

 

งานบริหารและธุรการ

 

นางสาวทิพวรรณ ตระการศิรินนท์

 

งานคลังและพัสดุ

 

นางจอมใจ จันทรประทิน
(31 มกราคม 2546)

 

งานนโยบายและแผน

 

นางรสลิน วงศ์ไชย

 

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา

 

นางสาวจิราวรรณ อุปนันท์

งานบริการการศึกษา
 

นางจิรภา ขาลสุวรรณ

หัวหน้าหน่วย

 

หน่วยสารบรรณ

 

นางพัลลภา ชุมภูแก้ว

 

หน่วยการเจ้าหน้าที่

 

นางวีรณา ภู่พานิชเจริญกุล

 

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

นายธีรพงศ์ ตาใจ

 

หน่วยการเงินและบัญชี

 

นางนันทนา ธัมทะมาลา

 

หน่วยพัสด

 

นางสาวอาภา ติยายน

 

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

 

นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด

 

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

 

นายสุรพล อริยา

 

หน่วยโสตทัศนศึกษา

 

นายสุพจน์ ชัยดารา

 

หน่วยพิมพ์เอกสารวิชาการ

 

นางสาวสมประสงค์ ศรีแก้ว

 

หน่วยกิจการนักศึกษา

 

ว่าที่ร้อยตรีพนม วงศ์ไชย

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
 

นางอมรา อิสระชาญพานิช