กองทุนคณะวิทยาศาสตร์                             

คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณพลวัฒน์ ศรีวัฒนาโรทัย เป็นประธาน ได้บริหารและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ตามแผนการดำเนินงานในรอบปี 2546 ดังนี้
1. ดำเนินกิจกรรมประจำ ได้แก่ การประชุมปรึกษาหารือการระดมทุนและพิจารณาจัดสรรดอกผล จำนวน 216,000.- บาท เพื่อจัดเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 150,000.- บาท ทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 20,000.- บาท ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 40,000.- บาท และอื่นๆ จำนวน 6,000.- บาท นอกจากนี้ ยังมีการรับบริจาคเงินจากผู้มีเมตตาจิตและการจำหน่ายของที่ระลึก ได้แก่ แก้วน้ำ สติกเกอร์ เป็นต้น
2. การดำเนินกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ โครงการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า โครงการเพื่อระดมทุนและโครงการเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม ซึ่งในปี 2546 นี้ กองทุนฯ ได้เป็นสื่อกลางระหว่างนักวิชาการของคณะกับชุมชน โดยเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงเห็ดหอมให้แก่ชุมชนบ้านมายและบ้านปางมะโอ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
3. การร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัย กองทุนฯ ได้ลงทุนในการก่อสร้างหอพักในกำกับ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินของกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 6 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนและนำดอกผลดังกล่าวมาจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ต่อไป