จุดอ่อนจุดแข็งและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา                             

จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2545 และการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/สำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2546 คณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ และจากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางการ ปรับปรุงพัฒนาของคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพฯ แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง แล้วดำเนินการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2546 มีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบคุณภาพ

จุดอ่อนและวิธีแก้ไข

จุดแข็งและวิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

 

จุดอ่อน

 • ยังไม่มีการกำหนดเป้าหมายในแผนปฏิบัติงานย่อย

จุดแข็ง

 • มีการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ตลอดจนมีการ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
 • มีการวางแผนปฏิบัติการแบบ Performance base budgeting

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • นำผลจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ มาปรับปรุงการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
 • ติดตามและประเมินผลการใช้ งบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2. การเรียนการสอน
2.1 อาจารย์


-


จุดแข็ง

 • มีอาจารย์หลายท่านของคณะได้รับรางวัลดีเด่นในระดับชาติ
 • มีการสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ/สัมมนา/เสนอผลงานทางวิชาการ/ฝึกอบรมและร่วมวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
 • มีประกาศ เรื่อง การคิดภาระงานของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อกำหนดภาระงานด้านต่างๆ ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
 • มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • หาแหล่งทุนและงบประมาณสนับสนุนการ พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้มากขึ้น
 • จัดระบบการประเมินอาจารย์โดยยึดถือกำหนดมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และแบบประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ

2.2 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

จุดอ่อน

 • ระบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ใช้อยู่ยังไม่สะท้อนความเป็นจริงของผลงาน ทำให้บางหน่วยงานมีบุคลากรที่ไม่สามารถรับผิดชอบงานที่ควรจะเป็นได้
 • ยังมีการทำแบบบันทึกภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เป็นระบบไม่ครบถ้วน

วิธีแก้ไข

 • แก้ไขและปรับปรุงระบบการประเมินให้มีความชัดเจนเป็นรูปแบบมาตรฐานเป็นรูปธรรมและประเมินตามความเป็นจริง
 • สนับสนุนให้มีการจัดทำแบบบันทึกภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่างเป็นระบบ

จุดแข็ง

 • มีการประชุม/สัมมนา ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความชัดเจนในการสื่อสารระหว่างงานบริการและเจ้าหน้าที่ภาควิชา
 • บุคลากรส่วนใหญ่ สามารถประสานงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินการของ องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระดับหัวหน้าหน่วย/งาน และระดับปฏิบัติงาน

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • ให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบทุกหน่วยงานทั้งในสำนักงานเลขานุการคณะฯและภาควิชา และสนับสนุนให้มีการนำคู่มือการปฏิบัติงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ขยายผลให้บุคลากรในระดับภาควิชามีการประเมินตนเอง และมีการกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานด้วย
 • กระตุ้นให้เกิดการนำผลที่ได้จากการพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุง พัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.3 นักศึกษา

จุดอ่อน

 • นักศึกษาและบัณฑิตยังมีจุดอ่อนในทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีแก้ไข

 • จัดโครงการเพิ่มทักษะความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษามากขึ้น
 • เพิ่มรูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ให้มีความหลากหลายขึ้น ตลอดจนมีการติดตามผลโดยคณะกรรมการฯ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อ

จุดแข็ง

 • มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ ในการดึงดูดนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเข้ามาเรียน
 • มีการประเมินวิธีการคัดเลือก นักศึกษาในโครงการพิเศษต่างๆ
 • มีการติดตามภาวะการหางานทำของบัณฑิตและติดตามคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • นำผลจากการประเมินมาปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อให้ได้นักศึกษาที่เรียนดี เข้ามามากขึ้น
 • พัฒนาวิธีการติดตามคุณภาพบัณฑิต โดยเพิ่มรายละเอียดให้มีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น

2.4 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

จุดอ่อน

 • มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการในระดับภาควิชา แต่ยังไม่ได้มีการวางแผนในภาพรวมของคณะ

วิธีแก้ไข

 • กำหนดให้มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการในภาพรวมของคณะอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำเป็นโปรแกรมออนไลน์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างทั่วถึง

จุดแข็ง

 • มีการจัดทำโปรแกรมการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • เพิ่มเติมประวัติการบำรุงรักษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์

2.5 อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

จุดอ่อน

 • ได้เริ่มมีการวางแผนการใช้ ระบบดูแล และบำรุงรักษา อุปกรณ์ สื่อการเรียนการที่ชัดเจน แต่ยังมีจำนวนน้อย

วิธีแก้ไข

 • กระตุ้นให้เกิดการวางแผนการใช้ ระบบ ดูแล และบำรุงรักษา อุปกรณ์ สื่อการเรียนการที่ชัดเจนให้มากขึ้น ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

จุดแข็ง

 • มีหน่วยพิมพ์เอกสารวิชาการ ให้บริการด้าน สิ่งพิมพ์ทั้งในคณะฯ และนอกคณะฯ
 • มีครุภัณฑ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนที่ ทันสมัย
 • มีการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการสนับสนุนให้คณาจารย์เพิ่มพูนความรู้ในเกี่ยวกับการใช้ CMS

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น
 • หางบประมาณสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนวางแผนการใช้ ระบบดุแล และบำรุงรักษา อุปกรณ์ สื่อการเรียนการที่ชัดเจน ที่ทันสมัย เพื่อให้การใช้ครุภัณฑ์เกิดประโยชน์สูงสุด
 • สนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้มีจำนวนมากขึ้น และติดตามประเมินผลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้มากที่สุด
 • สนับสนุนให้เกิดการใช้ Course Management System ในการบริหารจัดการรายวิชา อย่างแพร่หลาย และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ CMS เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

2.6 ห้องสมุด

จุดอ่อน

 • ตำรา/วารสารวิชาการระดับสูงในห้องสมุดยังมีไม่เพียงพอสถานที่จำกัด

วิธีแก้ไข

 • จัดหางบประมาณสนับสนุนให้มีตำรา/วารสารวิชาการระดับสูงให้มากยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น Visual Library

จุดแข็ง

 • มีการจัดทำ Website ของห้องสมุด เพื่อให้ข้อมูลการให้บริการของห้องสมุดอย่างเป็นระบบ
 • มีระบบการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet และให้บริการด้านการสืบค้นแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
 • มีคณะกรรมการบริหารห้องสมุด ทำหน้าที่บริหารจัดการการดำเนินงานด้านต่างๆ ของห้องสมุด
 • มีการประเมินการใช้ห้องสมุด และความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด ตลอดจนนำผลจากการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการของห้องสมุด

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • พัฒนาระบบสารสนเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • จัดให้มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
 • คณะกรรมการบริหารห้องสมุด ติดตามและประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง

2.7 หลักสูตร

จุดอ่อน

 • เริ่มมีการนำข้อมูลจากประเมินหลักสูตรมาใช้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรโดยเป็นระบบที่ชัดเจน แต่ยังไม่ครบถ้วน

วิธีแก้ไข

 • มีการรวบรวมเอกสารการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจน

จุดแข็ง

 • มีหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอกที่มีความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศหลายสาขา ในหลายรูปแบบ เช่น Joint Program, Twinning Program
 • มีการประเมินหลักสูตรจากศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง หลักสูตร
 • มีการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น
 • จัดให้มีการประเมินหลักสูตรจากศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มรูปแบบ วิธีการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด
 • นำผลจากการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มาปรับปรุงการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

2.8 กระบวนการเรียนการสอน

จุดอ่อน

 • การจัดทำฐานข้อมูลประมวลรายวิชาของกระบวนวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนยังไม่เป็นระบบ
 • นักศึกษาเข้ามาใช้ระบบประเมินการสอนแบบออนไลน์ยังมีจำนวนไม่มาก

วิธีแก้ไข

 • จัดทำฐานข้อมูลประมวลรายวิชาของกระบวนวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนให้เป็นระบบ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และสร้างกลไกเพื่อให้นักศึกษาเข้ามาประเมินการสอนในระบบออนไลน์ให้มากขึ้น

จุดแข็ง

 • มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทั้งกระบวนวิชาบรรยายและปฏิบัติการ
 • มีการพัฒนาระบบประเมินการสอนแบบออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง
 • มีระบบนักศึกษาช่วยสอน หลายรูปแบบ ทั้งแบบจ้างคุมปฏิบัติการและทบทวนบทเรียนเป็นรายชั่วโมง และแบบให้ทุนเป็นรายภาคการศึกษา
 • มีการสนับสนุนให้มีการนำ E-Learning มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
 • มีการสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • เน้นให้คณาจารย์เห็นความสำคัญของการประเมินการสอนและให้มีการประเมินการสอนให้ครบทุกกระบวนวิชา
 • ปรับปรุงระบบการรายงานผลการประเมินการสอนแบบออนไลน์ให้รายงานข้อมูลที่เป้นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
 • นำผลที่ได้จากการประเมินการสอนของอาจารย์มากำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
 • ติดตามและประเมินผลนักศึกษาช่วยสอน เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • กระตุ้นให้เกิดกระบวนวิชาที่ใช้ E-Learning ในกระบวนการเรียนการสอนให้เพิ่มมากขึ้น
 • นำผลวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนมาพัฒนาการเรียนการส่อนอย่างต่อเนื่อง

2.9 การวัดผลและประเมินผลการเรียน

จุดอ่อน

 • ยังไม่มีระบบวิเคราะห์ข้อสอบที่ชัดเจน
 • ยังไม่มีการประเมินการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม
 • อาจารย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ

วิธีแก้ไข

 • จัดให้มีระบบการวิเคราะห์ข้อสอบ
 • ให้มีการประเมินการวัดผล และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการวัดผล
 • จัดการอบรม/ สัมมนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยวกับวิธีวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ
 • วางแผนดำเนินการเพื่อให้เกิดการนำผลที่ได้จากการประชุม/สัมมนา

จุดแข็ง

 • มีการจัดทำแบบรายงานการวัดและประเมินผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการวัดผลในแต่ละกระบวนวิชา

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • กระตุ้นให้ภาควิชานำผลที่ได้จากแบบรายงานการวัดและประเมินผล มาปรับปรุงการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2.10 บัณฑิต

-

จุดแข็ง

 • มีการติดตามภาวะการหางานทำของบัณฑิตและติดตามคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
 • มีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นองค์กรประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะวิทยาศาสตร์

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • พัฒนาวิธีการติดตามคุณภาพบัณฑิต โดยเพิ่มรายละเอียดให้มีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น
 • จัดกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า กับคณะวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3. การพัฒนาและสนับสนุน นักศึกษา

จุดอ่อน

 • โอกาสพบปะระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษามีน้อย
 • จำนวนทุนการศึกษาที่จัดสรรไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน

วิธีแก้ไข

 • สนับสนุนให้มีกิจกรรมพบปะระหว่างอาจารย์ ที่ปรึกษาและ นักศึกษามากขึ้น
 • มีการปรับเกณฑ์การพิจารณา จัดสรรทุนให้รัดกุมยิ่งขึ้

จุดแข็ง

 • มีหน่วยกิจการนักศึกษาที่เอาใจใส่ และรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา ตลอดจนมีระบบที่ปรึกษาฝ่าย กิจการนักศึกษาระดับภาควิชา/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต่างๆ
 • มีการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาทุกปี เพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 • มีการจัดทำ Website ของหน่วย กิจการนักศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม นักศึกษา แหล่งงาน/ศึกษาต่อ ฯลฯ

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • มีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ มาร่วมเป็นที่ปรึกษากิจกรรม นักศึกษามากขึ้น และให้มีการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
 • จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ เช่น กิจกรรมเสริมด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปรับปรุง Website ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4. การวิจัย
4.1 กลุ่มวิจัยและผู้ช่วยวิจัย


จุดอ่อน

 • ระบบการประเมินกลุ่มวิจัยที่ผ่านมายังไม่สามารถผลักดันกลุ่มวิจัยบางกลุ่มให้มีพัฒนาการที่สูงขึ้นกว่าเดิม
 • กลุ่มวิจัยที่มีลักษณะเป็นพหุสาขายังมีน้อย

วิธีแก้ไข

 • ให้มีการปรับปรุงระบบประเมินผลงานวิจัยของกลุ่มวิจัยโดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิที่เกิดขึ้นภายใต้แผนดำเนินงานปัจจุบัน กับผลสัมฤทธิ์ในอดีต
 • สนับสนุนการรวมกลุ่มของนักวิจัยต่างสาขาวิชาแต่มีจุดสนใจร่วม เพื่อดำเนินการวิจัยที่เป็นชุดโครงการใหญ่ในลักษณะพหุสาขาวิชา ภายใต้ทิศทาง/นโยบายด้านวิจัยของชาติ และของ มหาวิทยาลัย


จุดแข็ง

 • มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยอย่างเป็น ปึกแผ่นและหลากหลายสาขา
 • กลุ่มวิจัยบางกลุ่ม ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติด้านวิจัยจากหน่วยงานระดับประเทศ

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และด้านสาธารณูปโภค แก่กลุ่มวิจัยที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วให้สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

4.2 ผู้วิจัย

-

จุดแข็ง

 • มีอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณวุฒิสูงระดับปริญญาเอกเป็นจำนวนมาก
 • คณาจารย์นักวิจัยอาวุโสบางสาขาวิชาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านวิจัยจากหน่วยงานระดับประเทศ
 • มีการจัดสรรผู้ช่วยสอนให้แก่อาจารย์เพื่อจะได้มีเวลาทำงานวิจัยมากขึ้น
 • มีการประชุมประจำปีเพื่อการประเมินผล นักวิจัย และกลุ่มวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะ

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • จัดระบบและกลไกในการสืบทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิจัยจากบรรดานักวิจัยอาวุโส แก่นักวิจัยรุ่นใหม่
 • ให้มีการยกย่องเชิดชูนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในผลงานด้านต่างๆ
 • ให้มีการประเมินผลงานวิจัยของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และแพร่หลายโดยคำนึงถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ การเผยแพร่ และ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสังคมได้

4.3 ปัจจัยเกื้อหนุนการวิจัย

-

จุดแข็ง

 • มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการวิจัย
 • มีการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งภายนอก
 • มีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์วิจัยทั้งในระดับสาขาวิชา และในส่วนกลางของคณะ
 • มีห้องสมุดคณะ ที่มีวารสารวิชาการค่อนข้างมาก และมีงบประมาณสนับสนุนการสืบค้นเอกสารอ้างอิงของคณาจารย์
 • มีงบประมาณสำหรับสนับสนุนและจูงใจ ให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม
 • มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนและการบริหารงานวิจัย

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • จัดสรรและบำรุงรักษาปัจจัยเกื้อหนุนการวิจัยให้สอดคล้องต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 • เพิ่มจำนวน วารสารวิชาการ โดยเฉพาะ e-journals ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า
 • เพิ่มงบประมาณสนับสนุนค่าบริการสืบค้นเอกสารอ้างอิง

4.4 การบริหารและกระบวนการวิจัย

จุดอ่อน

 • การวิจัยเชิงนโยบายยังมีไม่มากนักและไม่ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

วิธีแก้ไข

 • ส่งเสริมการวิจัยเชิงนโยบายให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการบริหารงานวิจัย

จุดแข็ง

 • มีการกำหนดทิศทางและวางแผนการวิจัย
 • มีการดำเนินงานวิจัยตามทิศทางและแผนที่กำหนด
 • มีการเชื่อมโยงการวิจัยกับการเรียนการสอน
 • มีการประเมินการบริหารงานวิจัย
 • มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนวิจัย

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • ให้มีการประเมินผลการบริหารงานวิจัยโดยผู้ใช้บริการ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการบริหารงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม

5.การบริการวิชาการแก่ชุมชน
5.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

 

-

จุดแข็ง

 • มีบุคลากร หน่วยงาน และคณะกรรมการดูแลด้านบริการวิชาการชุมชนที่เหมาะสม
 • มีการดำเนินการด้านการบริการวิชาการอย่างหลากหลาย ของอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการบริการวิชาการ
 • มีการพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรสนับสนุนการบริการวิชาการชุมชน

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • เพิ่มจำนวนบุคลากรสนับสนุนการบริการวิชาการชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

5.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน

-

จุดแข็ง

 • มีความพร้อมในปัจจัยเกื้อหนุน อาทิ ทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และ องค์กรที่กำกับดูแล (สวท-มช) ที่สามารถให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • ให้มีการจัดหาครุภัณฑ์ และจัดตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่สามารถ ให้การบริการวิชาการในส่วนที่ยังขาด
 • ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้กว้างขวางครอบคลุมยิ่งขึ้น

5.3 การบริหารและกระบวนการบริการวิชาการแก่ชุมชน

-

จุดแข็ง

 • มีการวางแผนการดำเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชน และดำเนินการตามแผนที่กำหนด
 • มีการประเมินผลการบริหารการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 • มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้ บริการวิชาการแก่ชุมชนเข้าสู่มาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001-2000 และ ISO/IEC 17025

6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

จุดอ่อน

 • การร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรยังมีจำนวนน้อย

วิธีแก้ไข

 • ปรับปรุงรูปแบบและเพิ่ม กิจกรรมที่น่าสนใจ

จุดแข็ง

 • มีคณาจารย์/นักศึกษาทำงานวิจัยเกี่ยวกับการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ธรรมชาติให้ แพร่หลาย และสนับสนุนให้มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง

7. การบริหารและการจัดการ

จุดอ่อน

 • ผู้บริหารมีภาระงานหลายด้านทั้งด้านงานสอนและอื่น ๆ จึงไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีแก้ไข

 • ผู้บริหารที่จะมาดำรงตำแหน่งต้องมีเวลาเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
 • ควรมีการจัดภาระงานสอนของ ผู้บริหารตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างจริงจัง เพื่อจะให้มีเวลาในการบริหารงานอย่างเต็มที่

จุดแข็ง

 • ความเป็นบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้บริหารทำงานด้วยเหตุผลและอย่างมีระบบ
 • มีแผนพัฒนาผู้บริหาร โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
 • มีโครงการประชุมผู้บริหารสัญจรอย่างต่อเนื่อง
 • มีแผนพัฒนาบุคลากรและตั้งงบประมาณรองรับ

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • ส่งเสริม สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

8. การเงินและงบประมาณ

จุดอ่อน

 • ระบบฐานข้อมูลด้านการใช้จ่าย งบประมาณยังไม่สมบูรณ์

วิธีแก้ไข

 • สร้างระบบฐานข้อมูลด้านบริหาร งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

จุดแข็ง

 • มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน เพื่อให้ ภาควิชานำไปบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระ ได้ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเดินทาง ฯลฯ

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • ควรมีการติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของภาควิชาเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดสรรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

9. ระบบและกลไก การประกันคุณภาพ

จุดอ่อน

 • ผู้ประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ยังมีจำนวนไม่เพียงพอกับแผนและกิจกรรมการประกันคุณภาพที่คณะกำหนดเป้าหมายไว้
 • แผนการปฏิบัติการย่อยของกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา บางด้านยังไม่ชัดเจน
 • การวางแนวปฏิบัติ และจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับภาควิชายังไม่ชัดเจน
 • นักศึกษา และบุคลากรยังมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่เพียงพอ

วิธีแก้ไข

 • เพิ่มจำนวนผู้ประสานงานด้านการประกันคุณ ภาพของคณะ โดยพัฒนาบุคลากรในส่วนอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ประสานงานให้มากขึ้น
 • จัดทำแผนปฏิบัติการย่อยของ กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้ครบทุกด้าน
 • สนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นให้ภาควิชากำหนดแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้นและมีการติดตาม/ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 • ปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่นักศึกษา และบุคลากรทั้งระดับภาควิชาและสำนักงานเลขานุการ โดยเน้นการจัด กิจกรรมให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น

จุดแข็ง

 • คณะมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • มีบุคลากร/หน่วยงาน/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน
 • มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนปฏิบัติการในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ โดยมีผู้บริหารติดตามและประเมินผลเป็นระยะ
 • มีการตรวจเยี่ยมภาควิชา/สำนักงานเลขานุการ เป็นการภายในเพื่อเป็นการติดตาม/ประเมินผลการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 • เริ่มมีการนำกระบวนการ Benchmarking เข้ามาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวางระบบและ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับภาควิชาให้มากยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงแนวปฏิบัติ โดยประเมินผลการดำเนินการ และปรับแผนเป็นระยะๆ
 • กำหนดกิจกรรม มาตรฐานของ กิจกรรมและเงื่อนไขของเวลาให้ครบทุกด้านและมีการประเมินผลแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตาม เงื่อนไขของเวลาที่กำหนด
 • จัดให้มีการตรวจเยี่ยมภาควิชาอย่างต่อเนื่อง
 • ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย รายงานผลตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง