สรุปผลการดำเนินงานของภาควิชาสถิติ ประจำปี 2546                             

1. ประมวลผลการดำเนินงานตามพันธกิจโดยสรุป
1.1 ด้านการเรียนการสอน
ภาควิชาสถิติผลิตบัณฑิตทางด้านสถิติศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง 2542 การรับนักศึกษาสังกัดวิชาเอกสถิติต่ำกว่าแผนเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากในภาพรวมการรับนักศึกษาเข้าคณะวิทยาศาสตร์ในชั้นปีที่ 1 ต่ำกว่าแผน จึงทำให้การรับเข้าสังกัดวิชาเอกในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ต้องลดลงตามสัดส่วน ส่วนการสำเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่แล้วเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ส่วนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2537 ภาควิชาสถิติได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 (สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขในการประชุมครั้งที่ 7/2546 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2546) การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ต่ำกว่าแผนค่อนข้างมาก และการสำเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้เนื่องจากภาควิชาสถิติ คำนึงถึงคุณภาพด้านวิชาการของนักศึกษา/บัณฑิต

1.2 ดำเนินการวิจัย
ภาควิชาสถิติมุ่งเน้นการวิจัยทางสถิติประยุกต์ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน/สังคม โดยเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ทั้งนี้ภาควิชาส่งเสริม/สนับสนุนให้คณาจารย์ขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งยังสนับสนุน/ส่งเสริมให้คณาจารย์เสนอผลงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546) คณาจารย์ภาควิชาสถิติมีส่วนร่วมดำเนินการวิจัยที่ได้ตีพมพ์เผยแพร่แล้ว จำนวน 16 เรื่อง


1.3 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
ภาควิชาสถิติโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
เน้นการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับสถิติ ทั้งนี้ได้คำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลักในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546) ภาควิชาสถิติ มีส่วนร่วมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 6 โครงการ

1.4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภาควิชาสถิติโดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับนักศึกษาภาควิชาสถิติ จัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับเทศกาลต่าง ๆ ตลอดปี เช่น จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสถิติ ถวายเทียนพรรษา เป็นต้น ทั้งยังส่งเสริมให้คณาจารย์ / บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่จัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
นอกจากนี้ภาควิชาสถิติขอความร่วมมือคณาจารย์ให้สอดแทรกศิลปวัฒนธรรมให้แก่
นักศึกษาในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ

1.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาไปสู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ภาควิชาสถิติ จึงจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนภาควิชาจะสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อฝึกหัดให้นักศึกษาได้ทำงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ผลการดำเนินการ ประสบผลสำเร็จระดับหนึ่ง ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษากังวลเกี่ยวกับการเรียนกระบวนวิชาตามหลักสูตร


1.6 การร่วมมือทางวิชาการของเครือข่าย CRN สาขาวิชาสถิติศาสตร์
ภาควิชาสถิติได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ภายในประเทศ 1 ทุน ซึ่งภาควิชาสถิติได้คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รัฐทุนดังกล่าวแล้ว ซึ่งเมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วก็จะได้รับการบรรจุเข้าทำงานเป็นอาจารย์ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ภาควิชาสถิติยังเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสถิติของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2546

2. จุดแข็ง - จุดอ่อน ความสำเร็จ ความคุ้มค่า คุ้มทุน
2.1 จุดแข็ง
ภาควิชาสถิติได้กำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยภาควิชาเอื้ออำนวยสถานที่และงบประมาณ คณาจารย์จัดตั้งกลุ่มวิจัยทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ภาควิชาสถิติร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามความต้องการของผู้รับบริการ

2.2 จุดอ่อน
นักศึกษาที่เข้าสังกัดวิชาเอกสถิติจำนวนหนึ่งไม่สนใจที่จะเข้าเรียนวิชาเอกสถิติเท่าที่ควร (ไม่ได้แจ้งความจำนงเลือกเข้าสังกัดวิชาเอกสถิติเป็นลำดับที่ 1) ทั้งนี้เนื่องจากระบบได้จัดให้นักศึกษาเหล่านั้นเข้าสังกัดวิชาเอกสถิติ ในส่วนของคณาจารย์ มีคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวนน้อย

2.3 ความสำเร็จ ความคุ้มค่า คุ้มทุน
ภาควิชาสถิติได้ดำเนินการตามพันธกิจทุกด้านตามแผนที่วางไว้ ถือเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานระดับหนึ่ง สถิติเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือวิจัย ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถิติจึงมีความคุ้มค่าต่อสังคม ส่วนประเด็นความคุ้มทุน เนื่องจากการรับนักศึกษายังต่ำกว่าแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับปริญญาโท จึงยังทำให้ไม่คุ้มทุนเท่าที่ควร

3. แนวทางการพึ่งพาตนเอง
การวิจัยพึ่งพาตนเองโดยการให้นักวิจัยเสนอโครงการวิจัยรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก การบริการวิชาการแก่ชุมชนพึ่งพาตนเองโดยอาศัยค่าลงทะเบียนของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคตตามนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องเน้นการวิจัย ภาควิชาจึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณาจารย์จะต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยภาควิชาจะขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาจากเครือข่าย CRN (Cooperative Research Network) สาขาวิชาสถิติศาสตร์ ขณะเดียวกันจะส่งเสริมให้คณาจารย์ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ถ้าบุคลากรมีคุณวุฒิสูงและมีประสบการณ์อย่างเพียงพอ จะทำให้งานวิจัยเข็มแข็ง ซึ่งจะเอื้อประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนด้วย