สรุปผลการดำเนินงานของภาควิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2546                             

1. ประมวลผลการดำเนินงานตามพันธกิจ โดยสรุป

การผลิตบัณฑิต
การรับเข้าปี 2546
ระดับปริญญาตรี
รหัส 45 จำนวน 82 คน
รหัส 46 จำนวน 92 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา
แผน ก จำนวน 8 คน
แผน ข (ภาคพิเศษ) จำนวน 40 คน

จำนวนนักศึกษาจบการศึกษาปี 2546
ระดับปริญญาตรี จำนวน 67 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 16 คน


งานบริการวิชาการ
1. จัดอบรมบุคคลภายนอก หัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เนตสำหรับงานพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์"
2. จัดอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ
3. อบรมครูวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. แนวทางการพึ่งพาตนเอง มาจาก 2 แนวทาง
1. จากการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) ซึ่งขณะนี้เปิดรับไปแล้ว 2 รุ่น ๆ ละประมาณ 40 คน
2. จากงานบริการวิชาการ โดยจัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคคลทั่วไป

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคตตามนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
- คาดว่าจะเปิดหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี Information and Communication Technology (ICT) ในปี 2548
- คาดว่า จะเปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ.2548