สรุปผลการดำเนินงานของภาควิชาเคมี ประจำปี 2546                             

1. ประมวลผลการดำเนินงานตามพันธกิจ โดยสรุป
ผลงานตามพันธกิจเป็นตามแผนการที่ได้วางไว้เป็นที่น่าพอใจ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

2. จุดแข็ง-จุดอ่อน ความสำเร็จ ความคุ้มค่า คุ้มทุน

จุดแข็ง

   • การเรียนการสอนมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงจำนวนมากและมีคุณภาพ
   • มีแหล่งข้อมูล มีห้องสมุดในระดับคณะและมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย
   • มีอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัย
   • มีเครื่องมือต่างๆที่มีคุณภาพและทันสมัยไว้สำหรับงานวิจัยต่างๆทุกแขนงวิชาของสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
   • มีบริการชุมชนในรูปแบบต่างๆมากมาย เช่นการอบรมทั้งทางด้านวิชาการและอาชีพ เช่น เป่าแก้ว เคมีโอลิมปิก ครูมัธยม เป็นต้น
   • มีกรรมการต่างๆที่แต่งตั้งขึ้น เพื่อช่วยกันดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน กิจการนักศึกษา การวิจัย การประเมิน และการบริหาร
   • ทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
จุดอ่อน
   • ยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ของประเทศและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระดับสากล
   • ยังต้องพัฒนาแนวทางการสอนที่ดีมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในชั้นเรียนที่มีนักศึกษามาก
   • สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักศึกษายังมีไม่มากเท่าที่ควร
   • ยังมิได้มีกิจกรรมเสริมมากพอเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาได้จริยธรรมไปพร้อมๆกันกับความรู้
   • การติดตามและประเมินผลคุณภาพของบัณฑิตยังไม่มีระบบที่ชัดเจน

ความสำเร็จ ความคุ้มค่า คุ้มทุน
โดยภาพรวมแล้ว ภาควิชาเคมีค่อนข้างประสบผลสำเร็จในด้านการเรียนการสอนมาก เพราะสามารถรับนักศึกษาและสามารถผลิตบัณฑิตได้ 100% โดยนักศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ตามเป้าหมาย ซึ่งนักศึกษาก็สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อได้มาก
ในด้านการวิจัย นอกจากเป็นการวิจัยของคณาจารย์เองแล้ว ส่วนที่สำคัญเป็นงานวิจัยที่มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาร่วมด้วย ประสบความสำเร็จในด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษา ทุกคนมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติควบคู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีการใช้ทรัพยากรของภาควิชาอย่างคุ้มค่า และเครื่องมือหลักๆ มีการใช้งานร่วมกันอย่างเหมาะสม

3. แนวทางการพึ่งพาตนเอง
ภาควิชาเคมีมีแนวทางในการพึ่งพาตนเองมากขึ้นโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชาให้การบริการงานวิเคราะห์และบริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่บุคคลและองค์กรนอกมหาวิทยาลัย ผ่านสถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สวท.มช.) ในด้านการวิจัย ภาควิชาเคมีมีนโยบายที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาตนเองในด้านการวิจัย โดยเน้นการสนับสนุนคณาจารย์รุ่นใหม่ และการส่งเสริมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพในการทำวิจัยอยู่แล้ว จนถึงระดับที่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เหล่านั้นสามารถหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนได้

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคตตามนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมีมีแนวทางการพัฒนาในอนาคตตามนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ดังนี้

   • ปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย และความต้องการของประเทศ
   • พัฒนาระบบการสอนให้นักศึกษาได้รู้จักคิดค้น ริเริ่ม และสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆด้วยตนเองให้มากขึ้น โดยภาควิชาจัดหาสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมให้
   • ยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนให้มากขึ้น โดยสนับสนุนให้ทำวิจัย ฝึกอบรม และไปประชุมสัมมนา ให้มากขึ้น
   • เนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัย เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ภาควิชาเคมีจะกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สถานภาพการวิจัยของภาควิชาโดยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาการวิจัย จากนั้นแก้ไขปัญหาหรือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการวิจัย และส่งเสริมการทำวิจัยให้แพร่หลายในหมู่คณาจารย์ และพัฒนาการทำวิจัยในเชิงระบบ ให้เกิดประสิทธิผลด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักศึกษาด้วย