สรุปผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2546                             

ในรอบปีที่ผ่านมา การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นไปตามเป้าหมายและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผลการประเมินภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นคะแนนได้ถึงร้อยละ 82.1 นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานพัฒนามาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งในโครงการดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเลือกให้มี Best Practice ทางด้านการวัดและการวิเคราะห์ผลการดำเนินการขององค์กร และด้านกระบวนการสนับสนุน

ด้านการดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์จะดูแลเรื่องการบริหารจัดการ และภาควิชาจะเน้นเรื่องการบริหารวิชาการนั้น คณะวิทยาศาสตร์ได้ตั้งคณะทำงานและดำเนินการตามแผนไปบางส่วนแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน พ.ศ.2547 คาดว่าภาควิชาต่างๆ จะสามารถดำเนินการตามพันธกิจ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์นั้น มีเป้าหมายที่จะรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน โดยในปีการศึกษา 2547 นี้ ได้ปรับเปลี่ยนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นกลุ่มสาขาวิชา นอกจากนี้ยังพัฒนาด้านการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาสื่อการสอน การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น นักศึกษาได้มีโอกาสไปทำวิจัยและเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยสาขาต่างๆ มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ส่วนด้านการวิจัยนั้น ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของคณะฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนโยบายของประเทศ โดยเน้นให้มีการทำวิจัยในเชิงบูรณาการ และการพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เพื่อสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย รวมทั้งความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนกับองค์กรภายนอก โดยอาศัยองค์ความรู้ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2547 ที่จะถึงนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร 40 ปีคณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยและบริการจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน ถือว่าเป็นมิ่งมงคลเป็นอย่างสูงแก่ชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกคน นอกจากนี้แล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลถึง 5 ท่าน ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2546 - เมษายน พ.ศ.2547 รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายทั้งระดับชาติและนานาชาติตลอดปี พ.ศ.2547

ท้ายนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับบุคคลแห่งปีที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์กรภายนอกทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สมศร สิงขรัตน์ ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ และ อ.ดร.จรูญ จักร์มุณี รวมทั้งบุคลากรดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ได้แก่ นายจิรพงศ์ สังข์คุ้ม และนายทอง ปัญญารองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์