บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
ภาคผนวกที่ 3

 


บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ (ตุลาคม 2545 – กันยายน 2546)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา

หลักสูตร

ประเทศ

ประเภททุน

1

นางสาวกัญญุตา ภู่ชินาพันธ์

คณิตศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาเอก

ไทย

โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2544

2

นายภักดี เจริญสวรรค์

คณิตศาสตร์(หลักสูตรนานชาต)ิ

ปริญญาเอก

ไทย

โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน ประจำปี 2546

3

นายทินกร กันยานี

เคมีวิเคราะห์

ปริญญาเอก

ไทย

ส่วนตัว

4

นางสาวสิริพร แจ้งสุทธิวรวัฒน์

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ปริญญาเอก

ไทย

โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2545

5

นายสกล แสนทรงสิริ

ฟิสิกส์

ปริญญาเอก

ไทย

ส่วนตัว

6

นางสาววันดี ธรรมจารี

วัสดุศาสตร์

ปริญญาเอก

ไทย

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

7

นายกฤษณะ จิตมณี

เคมี

ปริญญาเอก

ญี่ปุ่น

ส่วนตัว

8

นางสาวศิริวรรณ ศิรินินทศักดิ์

เคมี

ปริญญาอก

ญี่ปุ่น

Japanese Government Scholarship

9

นางสาวพัชณี แสงทอง

พันธุศาสตร์โมเลกุล

ปริญญาเอก

สหราชอาณาจักร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2545

10

นางสาวผกาทิพย์ อักษรนันทน์

Mass Spectrometry of Macro molecules

ปริญญาเอก

ญี่ปุ่น

Japanese Government Scholarship

11

นายประพุทธ์ ถาวรยุติการต์

เคมีอนินทรีย์

ปริญญาเอก

สหรัฐอเมริกา

University of Missouri-Columbia และทุนส่วนตัว

12

นางสาวละอองนวล ศรีสมบัติ

เคมี

ปริญญาเอก

สหรัฐอเมริกา

โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนเพื่อศึกษา ณ ต่างประเทศ

13

นายณัฐวุฒิ วงศ์อนันต์

บรรพชีวินวิทยา

ปริญญาเอก

ฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14

นายคมวันติ โชคถวาย

วัสดุศาสตร์

ปริญญาเอก

สหราชอาณาจักร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

นายสาธิต ปิยนลินมาศ

วิศวกรรมเคมี

ปริญญาโท-เอก

ออสเตรเลีย

UNRS-IPRS Postgraduate Research Scholarship & International Postgraduate.