แขกเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร

ภาคผนวกที่ 21

 


ระหว่าง ตุลาคม 2545 – ตุลาคม 2546

รายชื่อแขกเยี่ยมชม

สาเหตุที่มา

ระหว่างวันที่

Dr. Gary Brockway เป็น Provost & Vice President for Academic Affair

Dr. Michael เป็น Director of Institute for International Studies

จาก Murray State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

เยือนเพื่อเจราจาความร่วมมือทางวิชาการ

6 ตุลาคม 46

ดร. รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเหนือ” (Science & Technology Park in the Northern Region”)

23 กันยายน 46

ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์, ดร. พิณทิพ รื่นวงษา, นายณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน จาก สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ม.มหิดล และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นวิทยากรบรรยาย “50 ปี DNA”

13 กันยายน 46

Prof. Van C. Mow จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา

เยือนคณะวิทยาศาสตร์และบรรยายพิเศษ

8 กันยายน 46

Prof. Shoji Motomizu & Prof. Tadao Sakai จาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น

บรรยายในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 (The 2nd Annual Symposium on TRF Senior Research Scholar on “Flow-based Analysis”)

6 กันยายน 46

Prof. A.M. North อดีตอธิการบดีสถาบัน AIT และอาจารย์พิเศษภาควิชาเคมี

บรรยายพิเศษและหารือทางวิชาการ

1 กันยายน 46

ดร. อิทธิ ฤทธาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronic Center)

สนทนากับนักวิจัย

29 สิงหาคม 46

Prof. Brain Tighe และ Dr. Steve Tonge จาก Aston University ประเทศอังกฤษ

ร่วมสัมมนา “Biomaterials” และร่วมปรึกษาหารืองานวิจัยในโครงการ Joint Ph.D Program (Physical Chemistry)

4 สิงหาคม 46

Prof. Peter J. Halling และภรรยา จาก University of Strathclyde

สัมมนา “Enzymolof in Non-Convensional Media”

21-30 กรกฎาคม 46

Prof. Kenji Uchino และภรรยา จาก The Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัมมนาเรื่อง “สารเซรามิกพิโซอิเล็กตริก และการประยุกต์ใช้”

28 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 46

Mr. Jerry Earley จาก Ministry of Justice, California และ คุณชุลีพร โกลฟ จาก Honolulu Community, University of hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารสูง”

26-28 มิถุนายน 46

Dr. Horst Geckeeis จาก Institute for Nuclear Waste Management Research Centre Karlsrune ประเทศเยอรมัน ( ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง German Academic Exchange Service (DAAD) และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (สกว.))

เยือน และหารือความร่วมมือทางวิชาการ และบรรยายพิเศษ “Migration of Heavy Metal Ions to the Environment” ณ ภาคเคมี

12 มิถุนายน 46

คณะผู้วิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 5 ท่าน และนิสิต นักศึกษา 6 ท่าน

ขอข้อมูลเพื่อประกอบโครงการวิจัยนำร่อง “การคาดการณ์สภานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทย์ฯ” และประชุมร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชา

26 พฤษภาคม 46

Prof. John M. Walker จาก University of Herfordshire และ Prof. Alastair Aitken จาก University of Edinburgh ประเทศอังกฤษ

เป็นวิทยาการ มาบรรยายเรื่อง “Proteomics”

14 พฤษภาคม 46

Prof. Colin D. Flint จาก Birkbeck College, London University ประเทศอังกฤษ

วิทยากรในการประชุมนานาชาติ Safe Drinking Water 2003 และร่วมปรึกษาหารือกับนักวิจัยโครงการศูนย์วิจัยน้ำ

26-29 มีนาคม 46

Prof. Dr. Helmut Wiedemann จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ในโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ สาขา ฟิสิกส์)

เยือนคณะวิทยาศาตร์

1 มีนาคม 46

Mr. Manase P. Salema ผู้อำนวยการ Division of Africa & East Asia and Pacific (ในโครงการของทบวงพลังปรมาณูระหว่างประเทศ “Application of Law Energy Accelerators to Material Analysis”)

เยือนคณะวิทยาศาสตร์

1 กุมภาพันธ์ 46

Dr. Ian Brown จาก University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในต่างประเทศ) (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก-คปก.)

หารือด้านงานวิจัยของ นส. สมใจ แสงยืนยงพิพัฒน์

26 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 46

Prof. Dr. Sho Sakurai จาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

เยือนคณะวิทยาศาสตร์

11 พฤศจิกายน 45

Prof. Zhang Yonglin เป็น คณบดีจาก College of Science and Technology, Jinan University ประเทศจีน

เยือนคณะวิทยาศาสตร์

19 พฤศจิกายน 45

Prof. Victor Carpenter ผู้ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น

เยือนคณะวิทยาศาสตร์

25 ตุลาคม 45 และ 28 ตุลาคม 45