ทุนการศึกษาเครือข่ายสาขาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2546

ภาคผนวกที่ 20

 

ประเภททุน

ปริญญา

ชื่อผู้รับทุน

แนวทางวิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยฝ่ายผลิต

ระยะเวลาที่รับทุน

โท-เอก

เอก

ในประเทศ

โท-เอก

-

นายชูเกียรติ ผุดพรมราช

-

ม.เชียงใหม่

5

ในประเทศ

-

เอก

นายภักดี เจริญสรรค์

-

ม.มหิดล

3

ในประเทศ

โท-เอก

-

นายจักกรี นันทดิลก

-

ม.มหิดล

5

ในประเทศ

โท-เอก

-

นายณัฐวัชร์ สนธิชัย

-

ม.มหิดล

5

ต่างประเทศ

-

เอก

นายธิติ จันทร์ภิรมย์

-

ออสเตรีย

3

ในประเทศ

โท-เอก

-

นายจักริน ชวชาติ

Clustering

ม.เชียงใหม่

5

ในประเทศ

โท-เอก

-

นางสาววาริน เชาวทัต

Computer Vision, Image Processing

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

5

ในประเทศ

โท-เอก

-

นางสาวทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง

-

ม.เชียงใหม่

5

ในประเทศ

โท-เอก

-

นางสาวอรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์

-

ม.เชียงใหม่

5