จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา

ภาคผนวกที่ 2
 


ระยะเวลา

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5 สค. – 6 สค.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง Geometric Properties of Banach Spaces Related to Fixed Point Theory

ภาควิชาคณิตศาสตร์

14 สค. – 16 สค.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงจากสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

19 สค.- 21 สค.45

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนวิชา e-learning

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

26 สค.- 28 สค.45

ประชุมเชิงวิชาการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง Summability Theory and matrix Transformations

ภาควิชาคณิตศาสตร์

3 กย.45

ประชุมสัมมนาเรื่อง Recent Developments on Sample Pretreatment for Modern Instrumental Analysis

ภาควิชาเคมี

5 กย.- 6 กย.45

อบรมเรื่อง Crytography and Internet Security

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

19 กย.-20 กย.45

ประชุมแนะนำการอบรมและบริการการศึกษาของหน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า

ภาควิชาชีววิทยา

24 กย.45

ประชุมสัมมนาเรื่อง Mass Spectrometric Excursions in Bio-inorganic,Clinical Enzymology and Proteomics

ภาควิชาเคมี

15 ตค.-19 ตค.46

ประชุมเชิงปฏิบัติการธรณีศาสตร์ เรื่อง ธรณีวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ภาควิชาธรณีวิทยา

19 ตค.45

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม 3 มิติ ในการบริหารงานด้านพัสดุ

หน่วยพัสดุ

1 พย.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา : Problem-based Learning

งานบริการการศึกษา

1 พย.45

อบรมสัมมนาการเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะ

ภาควิชาธรณีวิทยา

12 พย.-15 พย.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mechanism of Crystal Growth and Morphology of Crystals Gemmology

ภาควิชาธรณีวิทยา

14 ธค.- 15 ธค.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทรัพยากรน้ำบาดาล-การอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1

ภาควิชาธรณีวิทยา

12 ธค.45

สัมมนา เรื่อง Research in Mathematics and Physics

ภาควิชาคณิตศาสตร์

19 ธค. – 21 ธค.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Fractral Geometry, Analysis of Random Sets and their Applications

ภาควิชาคณิตศาสตร์

31 มค.46

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์

1 กพ. – 2 กพ. 46

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์

ภาควิชาสถิติ

3 กพ. – 9 กพ.46

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ลำดับชั้นหินแปซิฟิกนีโอจีน ครั้งที่ 8 หัวข้อ สิ่งแวดล้อมโบราณของแปซิฟิกนีโอจีน และการวิวัฒนาการ

ภาควิชาธรณีวิทยา

3 กพ.- 7 กพ.46

ประชุมสมุนไพรโลก ครั้งที่ 3

ภาควิชาชีววิทยา

10 กพ.– 11 กพ.46

อบรม เรื่อง Knowledge Management

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

14 กพ.46

สัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา : E-learning เทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนรู้

งานบริการการศึกษา

8 มีค.-12 มีค.46

โครงการอบรมครูการจัดการเรียนการสอนเรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ

ภาควิชาฟิสิกส์

10 มีค. – 14มีค.46

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน

ภาควิชาชีววิทยา

17 มีค.-21 มีค.46

อบรมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา เรื่อง ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

17 มีค.-21 มีค.46

ประชุมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง คณิตศาสตร์กับวิถีชุมชน

ภาควิชาคณิตศาสตร์

20 มีค.46

สัมมนาเรื่องการละเมิดทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ

ภาควิชาชีววิทยา

26 มีค.-29 มีค.46

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องการจัดการแหล่งน้ำดื่มสำหรับน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย

ศูนย์วิจัยน้ำ

31 มีค.-2 เมย.46

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ Benchmark วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ 4 มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตภาคเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์

31 มีค.-3 เมย.46

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำแบบจำลองการเคลื่อนที่ของตัวละลายในน้ำบาดาล

ภาควิชาธรณีวิทยา

3 เมย..46

ประชุมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์สามสถาบัน

งานบริการการศึกษา

21 เมย– 25เมย.46

ประชุมเชิงปฏิบัติการธรณีศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนธรณีวิทยาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาควิชาธรณีวิทยา

21 เมย.- 2 พค.46

อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

5 พค. –9 พค.46

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ธรณีศาสตร์ เรื่อง ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี สำหรับครูในระดับมัธยมศึกษา

ภาควิชาธรณีวิทยา

21 พค.-23 พค.46

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เนตสำหรับงานพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

27พค.-28 พค.46

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างอากาศแบบพาสซีฟ (Passive Sampling of Aor

ภาควิชาเคมี

7 กค.46

สัมมนา เรื่อง สารเซรามิกพิโซอิเล็กตริกและการประยุกต์ใช้

ภาควิชาฟิสิกส์

26 มิย.-28 มิย.46

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารสูง

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา

7 กค.-12 กค.46

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เรื่อง Mathematical Java Workshop

ภาควิชาคณิตศาสตร์

9 กค.46

ประชุมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีดิสทริบิวชันและทฤษฎีปริภูมิบานาค

ภาควิชาคณิตศาสตร์

16 กค.46

ประชุมวิชาการทางฟิสิกส์ เรื่อง เพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่ำ

ภาควิชาฟิสิกส์

27 กค.29 กค.46

ประชุมวิชาการคณิตศาสตร์นานาชาติ เรื่อง คณิตวิเคราะห์เชิงซ้อนบนมิติจำกัดและมิติอนันต์ ครั้งที่ 11

ภาควิชาคณิตศาสตร์

1 สค. – 3 สค.46

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์พอร์ซเลนจากวัตถุเซรามิกภาคเหนือ

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

2 สค. – 6 สค.46

ประชุมสัมมนา เรื่อง Recent Advances in Polymers as Biomaterials

ภาควิชาเคมี

15 สค. – 15 กย.46

อบรมเรื่อง การให้ความรู้พื้นฐานทางน้ำบาดาลแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ภาควิชาธรณีวิทยา

28 สค.- 3 กย.46

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Applications of Protron/Particle Induced X-ray Emission (PIXE) in Mineral Analysis, with Special Emphasis on Gem Minerals

ภาควิชาธรณีวิทยา

29 สค.- 30 สค.46

ประชุมสัมมนา เรื่อง ธรณีวิทยากับแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชาธรณีวิทยา

13 กย.46

บรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง 50 ปี ดี เอน เอ : ความเป็นมาโครงสร้าง การทำงาน การประยุกต์ และการสังเคราะห์ด้วยแสงจากมุมมองแบบบูรณาการ

คณะวิทยาศาสตร์

13 กย.-19 กย.46

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเติมน้ำใต้ดิน

ภาควิชาธรณีวิทยา

24 กย.-26 กย.46

สัมมนาทางวิชาการเครือข่าย CRN สาขาวิชาสถิติศาสตร์ เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรสถิติของประเทศไทย

ภาควิชาสถิติ

29 กย.- 1 ตค.46

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้สิ่งมีชีวิตในการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในงานสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์