การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ
ในประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ภาคผนวกที่ 18

 


ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2546

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

รหัส

ระดับ

ภาควิชา

การประชุม

ระหว่างวันที่

สถานที่

ประเทศ

เสนอผลงาน

1

นายภูสิต ปุกมณี

4165013

เอก

เคมี

28th Congress on Science and Technologyof Thailand

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

Characterization of Bismuth Sodium Titanate Powders and Ceramics Synthesized by Hydrothermal Route

2

นายพิทักษ์ อยู่มี

4265211

เอก

เคมี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-25

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การเตรียมผงเลดไอรอนไนโอเบตโดยวิธีออกซาเลต

3

นส.สายธาร ทองพร้อม

4265212

เอก

เคมี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

เสถียรภาพการกระจายตัวของน้ำเคลือบและองค์ประกอบในตัวกลางที่เป็นน้ำ

4

นายโรมรัน ชูศรี

4265253

เอก

เคมี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การหาสภาวะที่เหมาะสมของวิธีโฟลอินเอคชันสำหรับการวิเคราะห์ฟลูออไรด์โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนของอลูมิเนียม

5

นายธงชัย เตโขวิศาล

4379535

เอก

เทคโนโลยี6ชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การแยกเชื้อแอคติโนมัยซีสในพืชจากพืชที่ถูกคัดเลือกและการต้านการเจริญเชื้อรา

6

นางสาวอรวรรณ ถือเงิน

4465228

เอก

เคมีวิเคราห์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

A Simple flow Injection Amperometric for Determination of Iodate in Iodized Table Selts

7

นส.วันดี ธรรมจารี

4465028

เอก

วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

ผลของการโพลที่มีต่อสมบัติไดอิเล็กตริกของเลดเซอร์โคเนตติตาเนตเซรามิก

8

นส.พรทิพพา อังคนุรักษ์พันธุ์

4479527

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การศึกษาความจำเพาะของไลเปสจากยางมะละกอต่อกัลกอฮอไลซีสของไตรเอซิลกลีเซอรอล

9

นส.อัญชนา เจนวิถีสุข

4479532

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

สารประกอบฟีนอลิคจากผักฮ้วนหมู

10

นายอัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

4225288

โท

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

พรรณไม้ดอกในป่าธรรมชาติบนดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

11

นส.ปิโยรส หงษาชาติ

4239521

โท

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การศึกษาจลนศาสตร์ของไลเปสทนความร้อนตรึงบนซีไลท์ในการย่อยน้ำมันมะกอกและน้ำมันปลาทูน่า

12

นส.ฌานพิมน วงศ์คำ

4239522

โท

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

ผลของความเข้มข้นของเกลือต่อการหมักโปรตีนถั่วเขียวเหลือใช้เพื่อผลิตเป็นกะปิโดยเชื้อ BACILLUS COAGULANS

13

นายขจรเกียรติ แซ่ตัน

4325221

โท

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อการแพร่กระจายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในค่างระดับความลึกของอ่างเก็บน้ำเชื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ III (ก.ย.-ธ.ค. 44)

14

นส.พฤกษา ภู่ปาน

4325244

โท

พืชศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยา และกายวิภาควิทยาของตะไคร้ต้น (Litsea cubeba Pers.) จากแหล่งต่างๆในจังหวัดน่านและจังหวัดเขียงใหม่

15

นส.มนัสวัณฏ์ แสงศักดา

4325250

โท

สัตววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

ผลของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่ออัตราการใช้ออกซิเจนของหนอนเยื้อไผ่ระยะไดอะพอส

16

นส.วราภรณ์ แก้วคอน

4325254

โท

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

ผลของสารสกัดด้วยเอธิลอัลกอฮอล์จากกาน- พลูต่อหนอนตัวกลม Caenorhabditis elegans

17

นส.รพีพัฒน์ อินทะพันธุ์

4325546

โท

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การให้บริการงานคำนวณทางวิทยาศาสตร์ด้วยสื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

18

นส.พัชรีย์ พริบดีเวช

4425112

โท

เคมีอินทรีย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การวิเคราห์สารให้กลิ่นหอมในรากหญ้าแฝกหอมโดยเทคนิค SPME-GC-MS

19

นายคเชนทร์ แดงอุดม

4425366

โท

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การใช้เทคนิคการกระเจิงของแสงในการวัดเวลาของการคืนตัวของของเหลงผสมเมทานอล/ไซโคลเฮกเซนภายใต้สนามแม่เหล็ก

20

นส.วรรณวิลัย ไชยสาร

44463

โท

วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การวิเคราะห์เฟสของผงเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตที่เตรียมจากเลดเซอร์โคเนตด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์

21

นายศุภชัย นาคะพันธ์

4225549

โท

ฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

แบบจำลองการไหลเวียนของลมในบรรยากาศชั้นล่างบริเวณตะกอนเหนือของประเทศไทย

22

นส.บุญรักษา ศรีสว่าง

4525112

โท

เคมี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การหาปริมาณกรดอะซิติกและกรดแอสคอริบิก โดยวิธีโฟลอินเจคชันไทเทรชันอย่างง่าย

23

นายวิโรจน์ ธนสารกานต์

4525121

โท

เคมีวิเคราห์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การหาปริมาณไนไตร์ตในตัวอย่างน้ำโดยวิธีโฟลอินเจตชันสเปกโทรโฟโตเมตรี โดยใช้มินิคอลัมน์แบบออนไลน์ในการกำจัดแคทไอออนข้างเคียง

24

นายสราวุฒิ สมนาม

4525124

โท

เคมี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

เครื่องควบคุมการทำงานในวิธีสคอปโฟสอินเจคชันอะนาลิซิสสำหรับการหาปริมาณฟอสฟอรัสที่ละลายได้ในปุ๋ย

25

นายวิทยา เครือคำ

4525373

โท

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การใช้ฮีเลียม/นีออนเลเซอร์กำลังต่ำเพื่อศึกษาสมบัติทางโปโตลูมิเนสเซนส์ของสาร

26

นส.ฯฐยา ต๊ะวิไชย

4525459

โท

วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

อิทธิพลของการเติมตะกั่วปริมาณสูงในแก้วตะกั่วต่อการดูดกลืนรังสี

27

นส.รุ่งกานต์ พานคำดาว

45468

โท

วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

อิทธิพลของอุณหภูมิชินเตอร์ต่อความแข็งของเซรามิกไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เจือด้วย อะลูมินาและเซอร์โคเนีย

28

นส.วันทนีย์ เชียรธานรักษ์

45469

โท

วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การเตรียมผงแบเรียม-สตรอนเชียมไทเทเนตที่มีปริมาณสตรอนเชียมสูงโดยวิธีมิคส์ออกไซด์

29

นส.อุไรวรรณ อินต๊ะถา

4525476

โท

วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การศึกษาอิทธิพลการเติมทองคำในแก้วตะกั่ว

30

ณภัทร์ ปุรณมณีวิวัฒน์

4539503

โท

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การผลิตเอทานอลจากแป้งโดย Saccharomycopsis fibligera และSaccharomyces sake

31

นส.ปนัดดา จันทร์เนย

4539506

โท

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การหมักกรดแลคติคด้วย Pediococcus และ Lactobacillus sp และการกู้ผลผลิตด้วยตัวทำละลายอินทรีย์

32

นส.รัชนก เชื้อเตชะ

4539512

โท

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การเติมกรดแอสคอร์บิก กรดไขมัน และสารต้านออกซิเดชัน ต่อความหนืดภายในของแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวสาลี

33

นายยี่หรอ จือตูปา

4165045

เอก

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การออกแบบ Faraday Cup สำหรับวัดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ

34

นายพิษณุ พูลเจริญศิลป์

4225543

โท

ฟิสิสก์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การคายพลังงานแบบเร่งของไอออนทองแดงในสภาวะกระตุ้นที่ผลิตจากการอาร์กใน สูญญากาศ

35

นายปิยะนพ ทรัพย์เจริญ

4325399

โท

ฟิสิสก์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

การเตรียมวิสเกอร์ MoO3 เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ

36

นส.สุทธินี จิตมณี

4425236

โท

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

ความหลากหลายของแมลงพื้นท้องน้ำในโครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

37

นายปิยชนน์ เกษสุวรรณ

4425401

โท

ฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

24-26

ต.ค. 45

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไทย

ประสิทธิภาพของการผลิตไอออนของโลหะบางตัวในเครื่องกำเนิดไอออนชนิดอาร์กในสูญญากาศ

38

นส.วิพรพรรณ์ โพธิตา

4165024

เอก

ชีววิทยา

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

Biodiversity of saprobic fungi on Musa acuminata from Doi Suthep-Pui National Park, northen Thailand

39

นางชนิกานต์ คุ้มนก

4365327

เอก

ชีววิทยา

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

Diazotroph endophytia bacteria in wild rice in Thailand

40

นส.อิทธญากรณ์

พรหมพุทธา

4465302

เอก

ชีววิทยา

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

Fungal saprobes on dead leaves of Manglietia garrettii in Thailand

41

นส.วัชรี จิตตรง

4479528

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

Exopolysaccharide producting by acidotolerant and thermotelerant acetic acid bacteria : isolation and screening

42

นายธงชัย เตโชวิศาล

4379535

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

Chitinase Production by Endophytic Streptomyces its potential in fungal cell wall lysis

43

นส.พรรณพร กุลมา

4325243

โท

ชีววิทยา

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

Antifungal Activity from Streptomyces sp.strain PH2 and its Partial Purification

44

นส.ชลทิชา อุไรรุจน์

4339551

โท

เทคโนโลยีชีวภาพ

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

Manganese independent peroxidase production and poly R-478 decolorization by tropical endophytic Xylaria sp.

45

นส.ศกุนตลา ศิริอุดม

4425233

โท

ชีววิทยา

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

Isolation of nodule bacteria from Thai’s native legumes

46

นส.อัญชลี ตั้งใจอธิฐาน

4425241

โท

จุลชีววิทยา

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

Isolation and screening of thermotolerant actinomycetes for D-mannose isomerase production

47

นายสมชัย อวาเกียรติ

4279529

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

-

48

นส.รวิวรรณ ทิน้อย

4379529

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

Determination of Carotenoids Content in Theretia peruriama Petal

49

นส.พรทิพพา อังคนุรักษ์พันธุ์

4479527

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

Alcoholysis of triacylglycerols by Carica papaya lipase

50

นส.อัญชนา เจนวิถีสุข

4479532

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

Preliminary Study of Antibacterial Activity of Coccinia grandis Voigt

51

นายไพฑูรย์ อบเชย

4579526

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

Identification of Natural Red Dyes from Morinda angustifolia Roxb.var. scabridula Craib. Root Cell Culture

52

นส.สุภาวดี ศรีแย้ม

4579527

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

The Immobilization of Serratia sp. RB Cells for Pigment Production

53

นส.ปิโยรส หงษาชาติ

4239521

โท

เทคโนโลยีชีวภาพ

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

The Preparation of Ethyl Docosahexaenoate from Tuna Oil by Alcoholysis with Immobilized Lipases

54

นายภาณุพงษ์ ใจวุฒิ

4439512

โท

เทคโนโลยีชีวภาพ

The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

12-15

พ.ย. 45

Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Khen, Thailand

ไทย

Separation of proteases from papaya peel

55

นายอรุณ วงศ์จิรัฐิติ

4325261

โท

ชีววิทยา

The 3rd World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare

3-7

ก.พ. 46

โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่

ไทย

Inhibitory Effect of the Combinations of Eugenol Plus Mammea siamensis Kost, And Eugenol Plus Stemona curtisii Hk. F. on Some Phytopathogenic Molds

56

นายกฤตชญา อิสกุล

4525216

โท

ชีววิทยา

The 3rd World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare

3-7

ก.พ. 46

โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่

ไทย

Effects of Crude Extracts from

57

นส.ศิริเพ็ญ ปั้นดี

4565829

เอก

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

The 3rd World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare

3-7

ก.พ. 46

โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่

ไทย

Mammea siamensis Kostern on Artemia salina Leach

58

นายภูสิต ปุกมณี

4165013

เอก

เคมี

20th EMST Annual Conference

29-31

ม.ค. 46

โรงแรมโรยัลริเวอร์ กทม.

ไทย

XRD and SEM Investigation on Bismuth Titanate Powders Synthesized from a Low Temperature Hydrothermal Route

59

นส.กันยารัตน์ คชนิล

4325321

โท

ธรณีวิทยา

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 2

13-14

มี.ค. 46

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

รูปแบบและศิลาวรรณของแร่คาลซีโดนีในจังหวัดลพบุรี

60

นส.กอบกาญจน์ เพชรภู่

4325337

โท

ธรณีวิทยา

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 2

13-14

มี.ค. 46

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

การวิเคราะห์ทับทิมจากแหล่งแอนดิลามินา ภาคตะวันออกของประเทศมาดากัสการ์

61

นส.บงกช พิชัยกำจร6วุฒิ

4325339

โท

ธรณีวิทยา

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 2

13-14

มี.ค. 46

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

ลักษณะจำเพาะของการ์เน็ตจากประเทศไทยโดยใช้สมบัติทางสเปกตรัม

62

นายทศพล วิจารณ์กรณ์

4425582

โท

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Water Resources Management for Safe Drinking Water

25-29

มี.ค. 46

โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่

ไทย

Distribution of Microcysis aeruginosa Kiitz and Water Quality in Mae Kuang Udontara Reservoir, Chiang Mai Province

63

นส.ภมรวรรณ นุชนิยม

4425583

โท

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Water Resources Management for Safe Drinking Water

25-29

มี.ค. 46

โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่

ไทย

Optimization of Microcystins Extraction and Monitoring of Toxins in Water Samples from Mae Kuang Udontara Reservoir, Chiang Mai Province

64

นส.ชินุมา ปิ่นเกตุ

4425222

โท

ชีววิทยา

Water Resources Management for Safe Drinking Water

25-29

มี.ค. 46

โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่

ไทย

Water Quality of two Reservoirs (With and Without Fish Cage) in Mae Moh Power Plants, Lampang (I)

65

นายพงษ์ศรันย์ จันทร์ชุ่ม

4465333

เอก

ชีววิทยา

Water Resources Management for Safe Drinking Water

25-29

มี.ค. 46

โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่

ไทย

Water Quality at the Mae Moh Power Plants, Lampang (I)

66

นส.ชินุมา ปิ่นเกตุ

4425222

โท

ชีววิทยา

การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

20-21

มี.ค. 46

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไทย

อิทธิพลของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อความหลากหลายของสาหร่ายและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

67

นายพงษ์ศรันย์ จันทร์ชุ่ม

4465333

เอก

ชีววิทยา

การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

20-21

มี.ค. 46

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไทย

ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช และคุณภาพน้ำบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

68

นางจุฑามัณฑก์ ศาลางาม

4565327

เอก

ชีววิทยา

การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

20-21

มี.ค. 46

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไทย

คุณค่าทางโภชนาการบางประการในสาหร่ายไก

69

นส.สุภาวดี ศรีแย้ม

4579527

เอก

เทคโนโลยี

ชีวภาพ

-

17-20

ก.ค. 46

ชลบุรี

ไทย

-

70

นายมรกตกฤษณ์ ชุมศรี

4425550

โท

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

11 - 12 ก.ย. 46

โรงแรมรามาการ์เดน

ไทย

วิธีการหาขอบและแยกส่วนสำหรับภาพสองมิติจากเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง