รายละเอียดผู้รับทุนประจำปี 2546

ภาคผนวกที่ 16
 


ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ภาควิชา

สาขาวิชา

ระดับ

ปีที่รับทุน

ปีที่สำเร็จ

ประเทศ/สถาบัน

1

นายพิเชษฐ์ อนุรักษ์อุดม

เคมี

Nanoscience

เอก

2546

2548

ม.เชียงใหม่

2

นายจักริน ชวชาติ

วิทยาการคอมฯ

วิทยาการคอมฯ

โท-เอก

2546

2551

ม.เชียงใหม่

3

นางสาววาริน เชาวทัต

วิทยาการคอมฯ

วิศวกรรมคอมฯ

โท-เอก

2546

2551

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

4

นางสาวสุจิตรา อินเตชะ

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

โท-เอก

2546

2551

ม.เชียงใหม่

5

นายภักดี เจริญสรรค์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ประยุกต์

เอก

2546

2551

ม.มหิดล

6

นายจักรี นันทดิลก

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ประยุกต์

โท-เอก

2546

2551

ม.มหิดล

7

นายชูเกียรติ ผุดพรมราช

สถิติ

สถิติศาสตร์

โท-เอก

2546

2551

ม.เชียงใหม่

8

นางสาวปะราลี แว่นแก้ว

เคมี

Nanoscience

โท-เอก

2546

2551

ม.เชียงใหม่

9

นายณัฐวัชร์ สนธิชัย

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ประยุกต์

โท-เอก

2546

2551

ม.มหิดล

10

นางสาวทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง

ฟิสิกส์

อุตุนิยมวิทยาฯ

โท-เอก

2546

2551

ม.เชียงใหม่

11

นางสาวอรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์

ฟิสิกส์

อุตุนิยมวิทยาฯ

โท-เอก

2546

2551

ม.เชียงใหม่

12

นายธิติ จันทร์ภิรมย์

เคมี

Bioactive compounds

เอก

2546

2549

ออสเตรเลีย

ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ จากเงินนอกระบบ

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ภาควิชา

สาขาวิชา

ระดับ

ปีที่รับทุน

ปีที่สำเร็จ

ประเทศ/สถาบัน

1

นางสาวชนกพร ไชยวงศ์

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

เอก

2546

2549

ออสเตรเลีย

2

นายวิเชียร ไกรวัฒนวงศ์

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

เอก

2546

2549

ญี่ปุ่น

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ภาควิชา

สาขาวิชา

ระดับ

ปีที่รับทุน

ปีที่สำเร็จ

ประเทศ/สถาบัน

1

นางสาวพัชณี แสงทอง

เคมี

ชีวเคมี

เอก

2545

2548

อังกฤษ

2

ว่าที่ ร.ต.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ

ฟิสิกส์

Metal

โท-เอก

2546

2451

อังกฤษ

3

นายปรารถนา ใจผ่อง

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

โท-เอก

2546

2451

สหรัฐอเมริกา

4

นางสาวสุรินทร์ สายปัญญา

เคมี

เคมีฟิสิคัล

เอก

2546

2549

อังกฤษ

ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ภาควิชา

สาขาวิชา

ระดับ

ปีที่รับทุน

ปีที่สำเร็จ

ประเทศ/สถาบัน

1

นางสาวสายรุ้ง ซาวสุภา

เคมี

วัสดุศาสตร์

เอก

2546

2549

สหรัฐอเมริกา