ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับในปีการศึกษา 2546
ภาคผนวกที่ 15
 


ที่

ชื่อทุน

จำนวนเงิน

จำนวนทุน

รวมจำนวนเงิน

1

ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์โดยหน่วยกิจการ นศ

1.1

ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณแผ่นดิน)

5,000

40

200,000

1.2

ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

10,000

1

10,000

1.3

ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

7,000

2

14,000

1.4

ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

6,000

10

60,000

1.5

ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

5,000

36

180,000

1.6

ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

3,000

1

3,000

1.7

ทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีผลการเรียนดี

10,000

9

90,000

1.8

ทุนการศึกษาบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)

30,000

2

60,000

1.9

ทุนการศึกษาบริษัทกนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด

10,000

2

20,000

1.10

ทุนการศึกษากองทุนบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)

20,000

1

20,000

1.11

ทุนการศึกษากีฏวิทยา

12,000

1

12,000

1.12

ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

10,000

2

20,000

1.13

ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

8,000

2

16,000

1.14

ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

7,000

8

56,000

1.15

ทุนกองทุนประสาท ตันติรุ่งโรจน์ชัย

4,000

1

4,000

1.16

ทุนมาโนช – ดวงจันทร์ คานีเยาว์

3,000

3

9,000

1.17

ทุนจากคุณเอื้อมพร งามอริยะกุล

3,000

1

3,000

1.18

ทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ

6,000

138

828,000

รวมเฉพาะทุนคณะวิทยาศาสตร์โดยหน่วยกิจการ นศ.

260

1,665,000

2

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ

2.1

ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

20,000

3

60,000

2.2

ทุนการศึกษา JCC 21 st

30,000

1

30,000

2.3

ทุนการศึกษามูลนิธิโยโรโคบิ ประเทศญี่ปุ่น

25,000

2

50,000

2.4

ทุนการศึกษาหอการค้าไทย-อเมริกัน

25,000

1

25,000

2.5

ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย

10,000

3

30,000

2.6

ทุนการศึกษาเชลล์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10,000

1

10,000

2.7

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

10,000

1

10,000

2.8

ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริม มช.(ต่อเนื่อง)

8,000

3

24,000

2.9

ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

6,000

2

12,000

2.10

ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ

6,000

1

6,000

2.11

ทุนการศึกษาชมรมธนาคารภาคเหนือ

5,000

4

20,000

2.12

ทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์-นางสาลี่ คนตรง

4,000

1

4,000

2.13

ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)

15,000

1

15,000

2.14

ทุนการศึกษามูลนิธิศรีวิสารวาจา

15,000

1

15,000

2.15

ทุนกองทุนการศึกษาเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200 ปี

10,000

1

10,000

2.16

ทุนการศึกษามูลนิธิคาโออินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด

8,000

1

8,000

1.17

ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริม มช.(เฉพาะปี)

8,000

2

16,000

2.18

ทุนการศึกษาธนาคารยูโอบีรัตนสิน จำกัด(มหาชน)

8,000

1

8,000

2.19

ทุนการศึกษามูลนิธิเลนำคิน

8,000

1

8,000

2.20

ทุนการศึกษามูลนิธิเลนำคิน

7,000

1

7,000

2.21

ทุนการศึกษาพลตรีเจ้าราชบุตร ณ เชียงใหม่

6,000

1

6,000

2.22

ทุนการศึกษางบประมาณแผ่นดิน

6,000

6

36,000

2.23

ทุนการศึกษานักกิจกรรมดีเด่น

5,000

1

5,000

2.24

ทุนการศึกษามูลนิธิสยามกลการ จำกัด

4,000

1

4,000

2.25

ทุนช่วยการศึกษา

3,000

1

3,000

รวมทุน มช.ที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ

42

422,000

3

ทุนการศึกษาที่พิจารณาจัดสรรโดยภาควิชา
ภาควิชาธรณีวิทยา

3.1

ทุนการศึกษาทวีโชค เจตนเสน

10,000

1

10,000

3.2

ทุนการศึกษาปริญญา นุตาลัย

10,000

3

30,000

3.3

ทุนการศึกษาวิชา ศุจิกา เศรษฐบุตร

5,000

2

10,000

ภาควิชาเคมี

3.4

ทุนกองทุนประสาท ตันติรุ่งโรจน์ชัย

5,000

1

5,000

3.5

ทุนทรงยศ-นวรัตน์ เหล่าศิริพจน์

5,000

1

5,000

3.6

ทุนกองทุนร้อยเอกพรสวัสดิ์ วงศ์วิชิต

5,000

1

5,000

3.7

ทุนกองทุนเพชรรัตน์

4,000

1

4,000

.

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3.8

ทุนการศึกษา “กลุ่มบริษัทฮานา”

100,000

2

200,000

รวมทุนการศึกษาที่พิจารณาจัดสรรโดยภาควิชา

12

269,000

รวมทุนที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทั้งหมด

314

2,356,000

4

เงินช่วยเหลือพิเศษสมทบกับทุนของนักศึกษา

4.1

เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

5,000

1

5,000

4.2

เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

4,000

2

8,000

4.3

เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

3,000

2

6,000

4.4

เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

2,000

6

12,000

4.5

เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

1,000

3

3,000

รวมเงินช่วยเหลือพิเศษที่นักศึกษาได้รับทั้งหมด

14

34,000

รวมทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือพิเศษที่ได้ทั้งหมด

328

2,390,000