ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่นักศึกษา
ได้รับปีการศึกษา 2546

ภาคผนวกที่ 14
 


ที่

ชื่อทุน

จำนวนเงิน

จำนวนทุน

รวมจำนวนเงิน

1

ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน (ป.เอก)

15,000

4

60,000

2

ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน (ป.โท)

10,000

9

90,000

3

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

70,000

1

70,000

4

ทุนสนับสนุนวิจัยจากกองทุนเชลล์ 100 ปี

88,380

1

88,380

5

ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(ป.เอก) จากทบวงมหาวิทยาลัย

70,000

7

49,000

6

ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(ป.เอก) จากทบวงมหาวิทยาลัย

40,000

1

40,000

7

ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(ป.เอก) จากทบวงมหาวิทยาลัย

20,000

1

20,000

8

ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท) จากทบวงมหาวิทยาลัย

35,427

1

35,427

9.

ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท) จากทบวงมหาวิทยาลัย

6,880

11

75,680

รวมทุนการศึกษาระดับ ป.โท-เอก ที่นักศึกษาได้รับ

36

528,487