แนวทางการวิจัยของนักศึกษา
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย

ภาคผนวกที่ 12

 


สาขาวิชาเคมี แขนงเคมีวิเคราะห์

1. น.ส.นภาพร ยังวิเศษ รหัสนักศึกษา : 4365226

แนวทางการวิจัย

การคัดเลือกยาทั่วไปบางชนิดที่เป็นสารก่อสารประกอบเชิงซ้อนที่จำเพาะสำหรับวิเคราะห์โลหะไอออนบางตัวโดยวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม (screening of Some Common Drugs as Selective Complexing Reagents for Some Metal Ion Determinations by Flow Injection Analysis and Its Application to Pharmaceutical Analysis)

ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ดร.บุญสม เหลี่ยวเรืองรัตน์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี

2. น.ส.สุมาลี ธนิกกุล รหัสนักศึกษา : 4365227

แนวทางการวิจัย

การพัฒนาการวิเคราะห์แบบโพลอินเจคชันสำหรับการหาสารมลพิษอินทรีย์บางตัว (Development of Flow Injection Analysis for Some Organic Pollutants)

ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มงคล รายะนาคร

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.เกตุ กรุดพันธ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกัญญา วงศ์พรชัย

กรรมการ

อาจารย์ดร.พลยุทธ ศุขสมิติ

3. นายยุทธพงษ์ อุดแน่น รหัสนักศึกษา : 4365228

แนวทางการวิจัย

การพัฒนาวิธีสำหรับการวิเคราะห์แบบเวลาจริงของเหล็กและฟอสเฟตในอ่างเก็บน้ำ (Method Development for Real-Time Analysis of Iron and Phosphate in a Reservoir)

ประธาน

รองศาสตราจารย์ดร.เกตุ กรุดพันธ์

กรรมการ

อาจารย์ดร.จรูญ จักรมุณี

กรรมการ

อาจารย์ดร.พลยุทธ ศุขสมิติ

กรรมการ

Dr.Ron Bedkett

กรรมการ

Dr.I.D.McKelvie

4. นางสาวอรวรรณ ถือเงิน รหัสนักศึกษา : 4465228

แนวทางการวิจัย

การปรับปรุงสมรรถนะแอมเพอโรเมตรีด้วยเทคนิคโฟลอินเจคชัน (Performance Improvement of Amperometry by Flow Injection Techniques )

ประธาน

อาจารย์ดร.จรูญ จักรมุณี

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.เกตุ กรุดพันธ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธศักดิ์ วณีสอน

กรรมการ

อาจารย์ดร.พลยุทธ ศุขสมิติ

5. นางสาวรจนา ปุระคำ รหัสนักศึกษา : 465234

แนวทางการวิจัย

การพัฒนาการวิเคราะห์แบบต่อเนื่องเพื่อสเปซิเอชัน (Development of Continuous Analysis for Speciation)

ประธาน

รองศาสตราจารย์ดร.เกตุ กรุดพันธ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธศักดิ์ วณีสอน

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

กรรมการ

อาจารย์ดร.พลยุทธ ศุขสมิติ

สาขาวิชาเคมี แขนงเคมีฟิสิกัล

1. นายสรพงษ์ จันทร์หอม รหัสนักศึกษา : 4465229

แนวทางการวิจัย

ประสิทธิภาพการยึดเหนี่ยวของสีย้อมธรรมชาติบนเส้นใยฝ้าย (Binding Efficiency of Natural Dyes on Cotton Fibre)

ประธาน

รองศาสตราจารย์ดร.เรืองศรี วัฒเนสก์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรอนงค์ อาร์คีโร

กรรมการ

อาจารย์ดร.วิมล ไสยสมบัติ

กรรมการ

Dr.Peter Griffiths

2. น.ส.ทัศนีธร ชื่นประทุม รหัสนักศึกษา : 4465231

แนวทางการวิจัย

อันตรกิริยาของสารลดแรงตึงผิวและพอลิเมอร์ในช่วงความเข้มข้นต่ำกว่าความเข้มข้นวิกฤตของไมเซลล์ (Interaction of Surfactants and Polymers in the Concentration Range Below the Critical Micelle Concentration)

ประธาน

รองศาสตราจารย์ดร.เรืองศรี วัฒเนสก์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

กรรมการ

อาจารย์ดร.ธีระพล วงศ์ชนะพิบูลย์

3. น.ส.วาสินี จันทร์นวล รหัสนักศึกษา : 4465232

แนวทางการวิจัย

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและสมบัติในเส้นใยโมโนฟิลาเมนต์สำหรับใช้เป็นไหมละลายในงานศัลยกรรม (Structure-Property Relationship in Monofilament Fibres for Use as Absorbable Surgical Sutures)

ประธาน

รองศาสตราจารย์ดร.จินตนา สิริพิทยานานนท์

กรรมการ

อาจารย์ดร.นิภาพันธ์ มอลลอย

กรรมการ

อาจารย์ดร.โรเบิร์ต มอลลอย

กรรมการ

Prof.G.R.Mitchell

กรรมการ

Prof.G.R.Davies

4. น.ส.ละอองนวล ศรีสมบัติ รหัสนักศึกษา : 4565226

แนวทางการวิจัย

การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของเลดแมกนีเซียมไนโอเบต (Synthesis and Characterization of Lead Magnesium Niobate )

ประธาน

รองศาสตราจารย์ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์

กรรมการ

ศาสตราจารย์ดร.ทวี ตันฆศิริ

กรรมการ

อาจารย์ดร.สุพล อนันตา

สาขาวิชาธรณีวิทยา

1. นายสุรินทร์ อินทะยศ รหัสนักศึกษา : 4365428

แนวทางการวิจัย

กำเนิดของหินสการ์นบริเวณเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี (Genesis of Skarn in Khao Phra Ngam Area Changwat Lop Buri)

ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

2. นายบูรพา แพจุ้ย รหัสนักศึกษา : 4565427

แนวทางการวิจัย

ธรณีเคมี ศิลาวิทยา และความสำคัญทางด้านเทคโทนิกของหินอัคนีชนิดเมฟิกตามแนวหินภูเขาไฟเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย (Geochemistry Petrology and Tectonic Significance of Mafic Volcanic Rocks Along ChiangMai Volcanic Belt Nothern Thailand )

ประธาน

รองศาสตราจารย์ดร.ยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

กรรมการ

อาจารย์ดร.วิทยา คันธรส

สาขาวิชาฟิสิกส์

1. น.ส.อัจฉราวรรณ กาศเจริญ รหัสนักศึกษา : 4265554

แนวทางการวิจัย

โครงสร้างและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสาร Pb Zr TiO3 และ Polymer Composite (Structure and Electrical Properties of Lead Zirconium and Polymer Composite)

ประธาน

ศาสตราจารย์ดร.ทวี ตันฆศิริ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิยม บุญถนอม

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรจบ ยศสมบัติ

2. นายอุดมรัตน์ ทิพวรรณ รหัสนักศึกษา : 4165049

แนวทางการวิจัย

สมบัติทางกายภาพของตัวนำยวดยิ่ง Ba2xCaxCu2O4+ ที่เป็นแผ่นฟิล์มบางจากการ สปัตเตอริง (Physical Properties of the Sputtered Superconduction Thin Film Ba2xCaxCu2O4)

ประธาน

รองศาสตราจารย์ดร.นิกร มังกรทอง

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ณ ลำพูน

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.ผ่องศรี มังกรทอง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีเพ็ญ ท้าวตา

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

1. นายธีรชัย บงการณ์ รหัสนักศึกษา : 4365522

แนวทางการวิจัย

การเปลี่ยนวัฎภาคในวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก (Phase Transformations in Ferroelectric Materials)

ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กอบวุฒิ รุจิจินากุล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์

กรรมการ

ศาสตราจารย์ดร.ทวี ตันฆศิริ

กรรมการ

อาจารย์ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

2. นายสามารถ คงทวีเลิศ รหัสนักศึกษา : 4365523

แนวทางการวิจัย

การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกแบเรียมติตาเนตสตรอนเชียมติตาเนต (Preparation and Characterization of BaTiO3-SrTiO3Ceramics)

ประธาน

อาจารย์ดร.สุพล อนันตา

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กอบวุฒิ รุจิจินากุล

กรรมการ

Prof.A.J.Bell

กรรมการ

Dr.R.Brydson

3. น.ส.วันดี อ่อนเรียบร้อย รหัส#99CCCCักศึกษา : 4465029

แนวทางการวิจัย

สมบัติเชิงแสงของเซรามิกแก้วซิงค์ออกไซด์ (Optical Properties of Zinc Oxide Glass Ceramics)

ประธาน

รองศาสตราจารย์ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กอบวุฒิ รุจิจินากุล

กรรมการ

Dr.A.Jha

4. น.ส.อโนชา หมั่นภักดี รหัสนักศึกษา : 4465030

แนวทางการวิจัย

เซรามิกที่มีค่าคงที่ไดอิเลกตริกสูงและมีอุณหภูมิในการเผาต่ำ สำหรับใช้ทำตัวเก็บประจุ (High Dielectric Constant Ceramics with Low Firing Tcnperoture for Capacitors)

ประธาน

ประธาน : รองศาสตราจารย์ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล

กรรมการ

ศาสตราจารย์ดร.ทวี ตันฆศิริ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กอบวุฒิ รุจิจินากุล

5. นางอัมพร เวียงมูล รหัสนักศึกษา : 4465031

แนวทางการวิจัย

การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของคาร์ไบต์ในเหล็กหล่อโครเมียมปริมาณสูง (A Microstructural Study of Carbides in High Chromium Cast Irons)

ประธาน

อาจารย์ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

กรรมการ

Dr.J.T.H. Pearce

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์

6. น.ส.อารียา เอี่ยมบู่ รหัสนักศึกษา : 4465032

แนวทางการวิจัย

ออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงของโลหะผสม เหล็ก-นิเกิล-แมงกานีส (High Temperature Oxidation of Iron-Nickel-Manganese Alloys)

ประธาน

อาจารย์ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ

ประธาน

รองศาสตราจารย์ดร.สมชาย ทองเต็ม

กรรมการ

อาจารย์ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

7. น.ส.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล รหัสนักศึกษา : 4465034

แนวทางการวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกในระบบ พีแซดที-พีเอ็มเอ็น (Microstructure and Electrical Property Relationships of Ceramics in the PZT-PMN System)

ประธาน

อาจารย์ดร.สุพล อนันตา

กรรมการ

ศาสตราจารย์ดร.ทวี ตันฆศิริ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล

8. นายวรพงษ์ เทียมสอน รหัสนักศึกษา : 4465035

แนวทางการวิจัย

ผลขององค์ประกอบในแก้วหลอมโซดาไลม์ซิลิกาต่ออัตรกิริยารีดอกซ์ร่วม (Compositional Dependence of Mutual Redox Interactions in Soda-lime-Silical Glass Melts)

ประธาน

รองศาสตราจารย์ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.กาญจนะ แก้วกำเนิด

กรรมการ

อาจารย์ดร.พิชานนท์ สุวรรณธาดา

กรรมการ

Prof.Dr.R.Conradt

9. นายนราธิป วิทยากร รหัสนักศึกษา : 4465036

แนวทางการวิจัย

การสร้างและสมบัติของวัสดุผสมของเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกและพอลิเมอร์ แบบ O-3 (Fabrication and Propertes of O-3 Ferroelectric Ceramics-Polymer Composites)

ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กอบวุฒิ รุจิจินากุล

กรรมการ

ศาสตราจารย์ดร.ทวี ตันฆศิริ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล

กรรมการ

อาจารย์ดร.สมนึก สิริสุนทร

10. นางชมพูนุช พืชมาก รหัสนักศึกษา : 4565028

แนวทางการวิจัย

ผลของขนาดอนุภาคที่มีต่อสมบัติของวัสดุเฟร์โรอิเล็กตริก (Effect of Particle Size on The Propertes of the Ferroelectric Materials )

ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กอบวุฒิ รุจิจินากุล

กรรมการ

อาจารย์ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

กรรมการ

ศาสตราจารย์ดร.ทวี ตันฆศิริ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์

11. น.ส.ธนภรณ์ โตโสภณ รหัสนักศึกษา : 4565029

แนวทางการวิจัย

การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของรอยเชื่อมต่อโลหะเซรามิก (Preparation and Characterization of Metal - Ceramic Joints )

ประธาน

รองศาสตราจารย์ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์

กรรมการ

อาจารย์ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

กรรมการ

อาจารย์ดร.สุพล อนันตา

กรรมการ

Dr.C.Hammond

กรรมการ

Dr.R.F.Cochrance

12. นายศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ รหัสนักศึกษา : 4565030

แนวทางการวิจัย

การประยุกต์ทางไฟฟ้าของแบเรียมติตาเนตเซรามิกส์ที่มีแบเรียม/ติตาเนียมอัตราส่วนต่าง ๆ (Electrical Application of Barium Titanate Ceramics Containing Various Ratios of Barium/Titanium )

ประธาน

ศาสตราจารย์ดร.ทวี ตันฆศิริ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล

14. นางสาวหนึ่งฤทัย กันทวัน รหัสนักศึกษา : 4465031

แนวทางการวิจัย

การสังเคราะห์วัสดุไดอิเล็กทริกไมโครเวฟ (Synthesis of Microwave Dielectric Materials )

ประธาน

รองศาสตราจารย์.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์

กรรมการ 

รองศาสตราจารย์.ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล

กรรมการ 
ศาสตราจารย์.ดร.ทวี ตันฆศิริ
กรรมการ 
Dr.I.M.Reaney (ร่วม)
15. นายบุญยงค์ ภู่นันทพงค์ รหัสนักศึกษา : 4465900

แนวทางการวิจัย

การแพร่และการลอยเลื่อนของคาร์บอนในแกมมาเฟสของโลหะผสมไทเทเนียม-อลูมิเนียม (Diffusion and Drift of Carbon in Y-Phase of Titanium-Aluminium Alloy)

ประธาน

รศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม

กรรมการ

รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

กรรมการ

ผศ.ดร.บรรจบ ยศสมบัติ

16. นางสาววรรณวิลัย ไชยสาร รหัสนักศึกษา : 446901

แนวทางการวิจัย

การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมเซรามิก-พอลิเมอร์ (Preparation and Characterization of Ceramic-Polymer Composites )

ประธาน

อาจารย์.ดร.สุพล อนันตา

กรรมการ

รองศาสตราจารย์.ดร.จินตนา สิริพิทยานานนท์

กรรมการ

Pro.G.Mitchell

กรรมการ
Dr.R.H.Olley
17. นายสุขุม อิสเสงี่ยม รหัสนักศึกษา : 446902

แนวทางการวิจัย

การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของสารพีแซดทีโดยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส (Preparation and Characterization of PZT by Spray Pyrolysis )

ประธาน

ศาสตราจารย์.ดร.ทวี ตัฆศิริ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์.ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์.ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์

กรรมการ

อาจารย์.ดร.สุพล อนันตา

กรรมการ

Dr.S.J.Milne