รายชื่อข้าราชการที่บรรจุ โอนย้ายใหม่
ภาคผนวกที่ 10
 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

วันเริ่มปฏิบัติงาน

1

นางลลิดา แชงค์

อาจารย์

เคมี

14 มกราคม 2546

2

นายอนุชา วัชระภาสร

อาจารย์

ฟิสิกส์

4 เมษายน 2546

3

นายสาธิต แซ่จึง

อาจารย์

คณิตศาสตร์

1 พฤษภาคม 2546

4

นางสาวจิตรวี วีระประดิษฐ์

อาจารย์

สถิติ

21 เมษายน 2546

5

นางสาวสิริจันทร์ วงค์แก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานคลังและพัสดุ

16 มิถุนายน 2546

6

นางสาวพัชราภรณ์ คันธเลิศ

นักวิชาการพัสดุ

งานคลังและพัสดุ

16 มิถุนายน 2546

7

นางบุษบง กันทะลือ

นักวิทยาศาสตร์

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา

1 สิงหาคม 2546

8

นางสาวอรุณฉาย สายอ้าย

อาจารย์

เคมี

1 กันยายน 2546

9

นายเกียรติคุณ มะโนเครื่อง

อาจารย์

เคมี

1 กันยายน 2546

10

นางสาววรอนงค์ มาภักดี

อาจารย์

เคมี

1 กันยายน 2546

11

นางสาวศิรามาศ โกมลจินดา

อาจารย์

ฟิสิกส์

1 กันยายน 2546

12

นายคเชนทร์ แดงอุดม

อาจารย์

ฟิสิกส์

1 กันยายน 2546

13

นายจตุพร สายสุด

อาจารย์

ฟิสิกส์

1 กันยายน 2546

14

นางสาวจีรพร เพกเกาะ

อาจารย์

ชีววิทยา

15 กันยายน 2546

15

นางสาวมนพร มานะบุญ

อาจารย์

ชีววิทยา

15 กันยายน 2546

16

นายวรานนท์ อนุกูล

อาจารย์

ฟิสิกส์

15 กันยายน 2546