ลาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุมต่างประเทศ

ภาคผนวกที่ 1
 

2 ตค.-22 ตค.45

นายสตีเฟน เดวิด เอลลเลียต

ดูงานและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนความร่วมมือทางการศึกษา/สหราชอาณาจักร/Darwin Initiative Project

7 ตค.-16 ตค.45

นายสมศักดิ์ แดงติ๊บ

รายงานความก้าวหน้าของโครงการร่วมวิจัย เรื่อง Particle Track in Detecting Media:Computer Simulation Approach/สวีเดน/โครงการวิจัยฯ

7 ตค.-18 ตค.45

นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ Modelling Training and ACIAR/ICRA/อินโดนีเซีย

13 ตค-18 ตค.45

นายเกตุ กรุดพันธ์

เจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการพัฒนาการวิจัย/สวิสเซอร์แลนด์/PERCH

18 ตค.-18พย.45

นายสรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

ศึกษางานวิจัย เรื่อง Structural properties of generalized hypersubstitutions ร่วมกับ Prof.Dr.Klaus Denecke/เยอรมนี/ส่วนตัว

19 ตค-21 ตค.45

นายเกตุ กรุดพันธ์

ปรึกษาหารืองานวิจัยของนางสาวสิริพัชร์ สุธีรภัทรานนท์/เยอรมนี/PERCH

20 ตค.28 ตค.45

นางจินดา ศรศรีวิชัย

ติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดเนินการวิจัยของนางสาวศรินนภา ศรัณย์วงศ์ นักศึกษาปริญญาเอกโครงการกาญจนาภิเษก ร่วมกับ Prof.Dr.Sumio Kawano/ญี่ปุ่น/สกว.

22 ตค.-27ตค.45

นายประทีป จันทร์คง

นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วมวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ รหัส 44…..ไปศึกษาดูงานการใข้เทคโนโลยีสารสนเทศ/สิงค์โปร์/ส่วนตัว

22 ตค.-27ตค.45

1.นายมนพ ลือชารัศมี
2. นางวิไลภรณ์ ลือชารัศมี

ศึกษาดูงานด้านการศึกษา การวิจัย การดเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการของสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ/สิงค์โปร์/บัณฑิตสถานศึกษา

27 ตค.- 2 พย.45

นางเบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

เสนอผลงานวิจัยและร่วมประชุมเรื่องมีเทนในชั้นถ่านหิน /อินโดนีเซีย/โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

27 ตค.- 2 พย.45

นางยุวดี พีรพรพิศาล

ปรึกษางานวิจัย The Organization of an International Network for Prevention of Toxin Algae/ญี่ปุ่น/National Institute for Environmental Studies

30 ตค.- 3 พย.45

นางสาวดาวรุ่ง กังวานพงศ์

เสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการ Cold Spring Harbor Laboratory Meeting on Human Origins&Disease/อเมริกา/สกว.

30 ตค.-15 ธค.45

นางสาวศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการ TUCED-DUCED-I&UA และศึกษางานวิจัย/เดนมาร์ก/ TUCED-DUCED-I&UA

3 พย.-13 พย.45

นางสายสมร ลำยอง

เสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการ 3ed Asia-Pacific Mycological Conference on Biodiversity and Biotechnology/จีน/ผู้จัดประชุม,ส่วนตัว

4 พย. – 6 พย.45

นางสาวดาวรุ่ง กังวานพงศ์

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ Program for Population Genetics, Harvard School of Public Health,Harvard University/อเมริกา/สกว.

4 พย.-15 พย.45

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้าน Ion Beam Bioengineering/จีน/โครงการเมธีวิจัยอาวุโส-ถิรพัฒน์

5 พย.- 15ธค.45

นางสาววนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว

ศึกษางานวิจัยเรื่องAir Pollution Monitoring/เดนมาร์ก/TUCED-DUCED-I&UA

15 พย-17 พย.45

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้าน Ion Beam Bioengineering/จีน/โครงการเมธีวิจัยอาวุโส-ถิรพัฒน์

1 ธค.- 6 ธค.45

นายสมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Microarray and Bioinformatics Workshop II : Aene Array Applications and Candidate Gene Indentification in Rice and other Cereal Crops/ฟิลิปปินส์/IRRI

4 ธค.-8 ธค.45

นายไกรศร จิตธรธรรม

ดูงาน ITU Telecom Asia 2000 /ฮ่องกง/ส่วนตัว

12 ธค.-14 ธค.45

นายสุรศักดิ์ วัฒเนสก์

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนรัฐบาลไทย ศึกษาหลักสูตรนานาขาติ ประจำปีการศึกษา 2546/กัมพูชา,ลาว,พม่า,เวียดนามและอินโดนีเซีย/กรมวิเทศสหการ

15 ธค.-26 ธค.45

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ให้คำปรึกษาในด้านการร่างหลักสูตรการฝึกอบรมระดับชาติเรื่องการประยุกต์เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานต่ำและเครื่องกำเนิดนิวตรอนและไปบรรยายพิเศษทางด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และให้คำปรึกษาในการกำหนดเงื่อนไขของนักศึกษาระดับปริญญาเอกของภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมันฑะเลย์/เมียนมาร์/IAEA/มหาวิทยาลัยมันฑะเลย์

10 มค–20มค.46

1.นางสาวเจียมใจ เครือสุวรรณ
2.นายวัลย์ชัย พรมโนภาศ

ศึกษาการใช้แบบจำลองบรรยากาศ MM5 /อเมริกา/แผ่นดิน45

12 มค.18 มค.46

นางสาวนันทิยา อัจจิมารังษี

ร่วมประชุม The Management Problems of Macaques in Asia/ญี่ปุ่น/The Primate Research Institute

15กพ.-25 กพ.46

นายเกตุ กรุดพันธ์

เสนอผลงานและประชุมวิชาการนานาชาติ Flow Analysis IX,Australia 2003 และปรึกษาหารือและติดตามผลการทำวิจัยของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก/ออสเตรเลีย/สกว.

15กพ.-25 กพ.46

นายจรูญ จักร์มุณี

เสนอผลงานและประชุมวิชาการนานาชาติ Flow Analysis IX,Australia 2003 และปรึกษาหารือและติดตามผลการทำวิจัยของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก/ออสเตรเลีย/แผ่นดิน45 รายได้45

16 กพ.-22กพ.46

นางสาวสายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

เสนอผลงานและร่วมประชุมสัมมนา 9th International Conference on Flow Analysis/ออสเตรเลีย/รายได้45

15 กพ-31 มีค.46

นางอภิญญา ผลิโกมล

ศึกษาดูงานวิจัย สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์/ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT

23 กพ.-1มีค.46

นางชูศรี ไตรสนธิ

เสนอผลงานทางวิชาการและร่วมประชุม The Sino-Thai Training Workshop on Ethnobotany/จีน/ส่วนตัว

1 มีค.-15 มีค.46

นายสมพงษ์ ธรรมพงษา

ศึกษางานวิจัย เรื่อง Fixed Point Pro[erty in Banach Spaces ร่วมกับ Prof. Beainley Sims/ออสเตรเลีย/สกว

10 มีค.13 มีค.46

นางยุวดี พีรพรพิศาล

ร่วมประชุม Planning Meeting for the Development of Ecological Health Monitoring Programme/ลาว/MRC

10 มีค.-4 เมย.46

นางมยุรี พรหมพุทธา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Chemical Analysis of Geothermal Water and Gases/ฟิลิปปินส์/IAEA

16 มีค.-22มีค.46

1. นายธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์
2.
นางปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์

ศึกษาวิธีการวิเคราะห์แร่โดยเทคนิค Proton-induced X-ray Emission/สิงค์โปร์/ส่วนตัว

17 มีค.-18เมย.46

นายวีระ วงศ์คำ

ศึกษางานวิจัยและเก็บข้อมูลทางชีววิทยา เรื่อ The effect of extracts from some medicinal plants on schistosomes and their molluscan hosts/อังกฤษ/ส่วนตัว

18 มีค.-24มีค.46

นางสายสมร ลำยอง

ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา คปก.และปรึกษาหารืองานวิจัยกับ Dr.Hyde/ฮ่องกง/สกว.

20มีค.-30 มีค.46

1. นางเจียมใจ เครือสุวรรณ
2.
นายวัลย์ชัย พรมโนภาศ

ศึกษางานวิจัยการวิเคราะห์สภาพอากาศโดยใช้ CALPUFF เรื่อง Dispersion Modeling with the CALPUFF Non-Steady-State Modeling System/อเมริกา/แผ่นดิน45

23 มีค-30 มีค.46

1.นางวัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์
2.นางวิยะดา ตันวัฒนากูล

ประชุมและเสนอผลงานในที่ประชุมนานาชาติ Fifth International Scientific Conference/อียิปต์/รายได้45

1เมย.-14เมย.46

นางสาวกาญจนา ดำริห์

ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ GC-MS /ออสเตรเลีย/แผ่นดิน46

1 เมย.46 – 31 มีค.47

นางสาวจินตนา สิริพิทยานานนท์

ฝึกอบรมเพื่อทำวิจัยหลังปริญญาเอกเรื่องการศึกษามอร์โฟโลยีในเส้นใยพอลิเมอร์ที่สลายตัวได้ในชีวภาพ/สหราชอาณาจักร/รายได้45

4เมย.-27 เมย.46

นายอานนท์ ชัยพานิช

เยี่ยมชมและปรึกษางานวิจัยด้าน Concrete Technology/สหราชอาณาจักร/รายได้45

6เมย.-12 เมย.46

นายเกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

เสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการ New Functional Ingredients and Foods/เดนมาร์ก/แผ่นดิน46 รายได้45

11เมย.-17เมย.46

1.นางสาวชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา
2.นางสาวพนารัตน์ พลับอินทร์
3. นายพุฒิพงษ์ พุกกะมาน
4. นายวฐา มินเสน

เสนอผลงานและร่วมประชุม The Application of Hierarchical Logistic Regression Technique in Attutude of Self-donated Cadavera Survey/มาเลเซีย/รายได้45

13 เมย.-19 เมย.46

นายกิตติชัย วัฒนานิกร

ร่วมประชุม Quality and Standards-National, Regional and Global/ไอร์แลนด์/ทบวงมหาวิทยาลัย

24 เมย.-7 พค.46

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์

สัมมนา Semantic Wen and related topics in networking/อเมริกา/ส่วนตัว

27 เมย.-27พค.46

นางนิตยา ณ เชียงใหม่

ศึกษางานวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ตามโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน/เยอรมัน/สกว.

27 เมย.-18มิย.46

นางศรีจันทร์ อาวรณ์

ศึกษางานวิจัยและร่วมสัมมนา Graph Endomorphism Project/เยอรมัน/ส่วนตัว

3 พค.-2กค.46

นายธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

ศึกษางานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของพลอยคอรันดัมจากมาดากัสการ์ด้วยเทคนิควิเคราะห์ชั้นสูง/อังกฤษ/แผ่นดิน45

5 พค.-18มิย.46

นางสายสมร ลำยอง

ทำวิจัยและเตรียม DNA จาก Sporocarp of endomycorrhiza/เยอรมัน/DAAD

6 พค.-18 พค.46

นายโรเบิร์ต มอลลอย

ปรึกษางานวิจัยด้าน Biomaterials และเจรจาตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง School of Engineering and Applied Science/อังกฤษ/Aston University

6 พค.-15พค.46

นางสุคนธ์ พานิชพันธ์

เจรจาความร่วมมือทางด้าน Processing and Characterisation of Electroceramic Materials/อังกฤษ/แผ่นดิน46

8 พค.-20พค.46

1. นายจีระพงษ์ ตันตระกูล
2.
นายกอบวุฒิ รุจิจจนากุล

เยี่ยมนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ สาขาวัสดุศาสตร์/อังกฤษ/แผ่นดิน46

8 พค.-20พค.46

นายทวี ตันฆศิริ

เยี่ยมนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ สาขาวัสดุศาสตร์/อังกฤษ/สกว.

8 พค.-22พค.46

นายนรินทร์ สิริกุลรัตน์

ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและเจรจาลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University of Bath และเยี่ยมนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ สาขาวัสดุศาสตร์/อังกฤษ/แผ่นดิน46

10 พค-16พค46

นายสุเทพ สวนใต้

วิทยากรบรรยายในการสัมมนา Geometry of Banach Spaces/โปแลนด์/ส่วนตัว

11 พค.-11 กค.46

นางสาวศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน โครงการ TUCED-DUCED-I&UA และศึกษางานวิจัย/เดนมาร์ก/ TUCED-DUCED-I&UA

16 พค.-24 พค.46

นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

ร่วมประชุม International Forum on Ecosystem Approaches to Human Health และเสนอผลงานทางวิชาการ/แคนาดา/ทุนผู้จัด

19 พค.-13มิย.46

นางยุวดี พีรพรพิศาล

เก็บตัวอย่างสาหร่ายสำหรับงานวิจัยโครงการ Mekong River Commission/ลาว เวียดนาม กัมพูชา/ Mekong River Commission

25 พค.-1 มิย.46

นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

ปรึกษาหารือเพื่อจัดทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ/แคนาดา/ส่วนตัว

25 พค.-5 มิย.46

นางสาวสายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ปรึกษาหารือและวางแผนเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน ด้านเคมีวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคใหม่และเครื่องมือ/อังกฤษ/แผ่นดิน46-รายได้46

1 มิย.-8 มิย.46

นายประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

ร่วมกิจกรรม Management monitoring review activities/เดนมาร์ค/TUCED-DUCED-I&UA

11 มิย.-18มิย.46

นางเบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

เสนอผลงานและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมีเทนในชั้นถ่านหิน (Coalbed Methane Workshop)/อินโดนีเซีย/โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

11 มิย.21 มิย.46

นางสาวพรทิพย์ จันทรมงคล

เสนอผลงานและร่วมประชุม 11th International Symposium on Trichoptera/ญี่ปุ่น/ผู้จัดประชุม/สกว.

15 มิย-18 มิย.46

นางอันธิกา สุปริยศิลป์

ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านการส่งเสริมอุนสาหกรรม/เนปาล/สภาผู้แทนราษฎร

16 มิย.-15 กค.46

นางสาวสุทธาธร สุวรรณรัตน์

ฝึกอบรมเรื่อง Phytotoxicity and Phytoremediation/เดนมาร์ก/TUCED-DUCED-I&UA

15 มิย.-29กค46

นางสาวปานมุก วัชระปิยะโสภณ

ศึกษางานวิจัยสาขาทรัพยากรจุลินทรีย์/ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT

19 มิย.-26มิย.46

1. นางนิตยา ณ เชียงใหม่
2.
นางศรีจันทร์ อาวรณ์

สัมมนาเรื่อง General Algebra /เยอรมัน/DAAD,ส่วนตัว

25 มิย. – 1 สค.46

นายพิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล

ฝึกธรณีวิทยาภาคสนามร่วมกับ Dr.Brady Rhodes/อเมริกา/รายได้46

22 มิย.2 กค.46

นางสาวพรทิพย์ จันทรมงคล

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Assoc.Prof.Dr.Gregory W. Courtney/สหรัฐอเมริกา/ผู้จัดประชุม/สกว.

27 มิย.-5 กค.46

นางสกุณณี บวรสมบัติ

ประชุม FEMS Congress of European Microbiologists/สโลเวเนีย/งบเจรจาธุรกิจ 46

28 มิย.-5 กค.46

นางสายสมร ลำยอง

ประชุม FEMS Congress of European Microbiologists/สโลเวเนีย/ส่วนตัว

29 มิย.-4 กค.46

1. นายสุพล อนันตา
2.
นายรัตติกร ยิ้มนิรัญ

เสนอผลงานและประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Materials for Advanced Technologies/สิงคโปร์/รายได้46

30 มิย.-4 กค.46

นายกลยุทธ ชัยลอม

เสนอผลงานและประชุม European Fuel Cell Forum/สวิสเซอร์แลนด์/รายได้46

5 กค.- 14กค.46

นางสาวดาวรุ่ง กังวานพงศ์

เสนอผลงานและร่วมประชุม The 19th International Congress of Genetics/ออสเตรเลีย/รายได้46

6 กค.-14กค.46

นางสายสมร ลำยอง

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรจุลชีววิทยาระดับปริญญาโท/อังกฤษ/มหาวิทยาลัย Nottingham

9 กค.- 16 กค.46

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ปรึกษาหารือในการดำเนินการร่วมวิจัย โครงการ Neutrons from space and the reliability of electronics/สวีเดน/Asian-Swedish Research Partnership Programme

12 กค. – 21 กค.46

นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนาวงศ์

ประชุมวิชาการ The International Congress on Modeling and Simulation/ออสเตรเลีย/ICRAF

13 กค.-18 กค.46

นายสุเทพ สวนใต้

เสนอผลงานและร่วมประชุม International Conference on Mathematics and Its Applications/อินโดนีเซีย/รายได้46

13 กค.-19 กค.46

1.นายสมพงษ์ ธรรมพงษา
2. นายสาธิต แซ่จึง

เสนอผลงานและร่วมประชุม International Conference on Fixed Point Theory and Applications/สเปน/รายได้46-ส่วนตัว

16 กค.-25 กค.46

1.นางปฤษณา กลับอุดม
2. นางศรีจันทร์ อาวรณ์

ร่วมประชุมวิชาการ A Workshop on Algebra and Its Applications/อินโดนีเซีย/ส่วนตัว

18 กค. –17 กย.46

นางสาวกมลพรรณ เพ็งพัด

ฝึกอบรมเรื่องการศึกษาโครงสร้างของแก้วและแก้วเซรามิกในระดับนาโนเมตร/อังกฤษ/แผ่นดิน46

19 กค.-27 กค.46

นายสุเทพ สวนใต้

เสนอผลงานและร่วมประชุม The Wladyslaw Orlicz Centenary Conference and Function Spacces VII/โปแลนด์/แผ่นดิน46

20 กค. – 27กค.46

1.นายสมพงษ์ ธรรมพงษา
2. นายสาธิต แซ่จึง

เสนอผลงานและร่วมประชุม The Conference of Honer of Orlicz and Functions Space VII/โปแลนด์/รายได้46-ส่วนตัว

27 กค.- 5 สค.46

นางสาวสายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมี และปรึกษาหารือวางแผนเพื่อความร่วมมือทางงานวิจัย/ออสเตรเลีย/ส่วนตัว

30 กค.- 4สค.46

นายประดุง สวนวุฒิ

ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่อง laser-aided plasma/ญี่ปุ่น/The Institute for Ionized Gas and Laser Research of Kyushu University

1 สค.-31 สค.46

นายสมชัย ลาภอนันนตนพคุณ

ศึกษางานวิจัยด้าน Flow Injection Analysis/ญี่ปุ่น/แผ่นดิน46

2 สค.- 7 สค.46

นายประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

ประชุม International Conference on Environmental Management and Technology : A Clean Environment Towards Sustainable Development/มาเลเซีย/TUCED-DUCED-I&UA

3 สค.- 8 สค.46

นางสุคนธ์ พานิชพันธ์

ประชุมและเสนอผลงานในที่ประชุม International Conference on Electroceramics/อเมริกา/แผ่นดิน46

7 สค.-10สค.46

นายพุฒิพงษ์ พุกกะมาน

เสนอผลงานและร่วมประชุม American Phycologist Association Annual Meeting 2003/แคนาดา/รายได้46

15 สค.-26 สค.46

นางสายสมร ลำยอง

เสนอผลงานและร่วมประชุม The 4th International Symbiosis Society Congress/แคนาดา/ส่วนตัว

16 สค. – 24 สค.46

นางสาวสมจิตร อยู่เป็นสุข

เสนอผลงานและประชุมวิชาการ The Fourth International Symbiosis Society Congress/แคนาดา/รายได้46

17 สค.-23 สค.46

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ร่วมประชุม FNCA 2003 Workshop on Application of Electron Accelerator/มาเลเซีย/FNCA

18 สค. –22 สค.46

นายอภินนท์ นันทิยา

ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ/อังกฤษ/สำนักงานโครงการเงินกู้

18 สค. –22 สค.46

นางนงคราญ ไชยวงค์

ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ/อังกฤษ/รายได้ 46

18 สค. –22 สค.46

1. นายวัลย์ชัย พรมโนภาศ
2.
นางเจียมใจ เครือสุวรรณ

ศึกษาวิจัยการใช้แบบจำลอง MM5 การทดสอบแบบจำลองในกรณีตัวอย่างที่ยกมาพิจารณา/อเมริกา/แผ่นดิน45

20 สค. –30 สค.46

นางเบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

เสนอผลงานและร่วมประชุม International Symposium Shallow Tethys 6/ฮังการี/แผ่นดิน46

23 สค. –23 กย.46

1. นายวัลย์ชัย พรมโนภาศ
2.
นางเจียมใจเครืองสุวรรณ

ศึกษาวิจัยการใช้แบบจำลอง MM5 /อเมริกา/แผ่นดิน45

24 สค.-31 สค.46

นางสาวภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

เสนอผลงานและประชุม XXXVIIIth Apimondia International Apiculture Congress/สโลวาเนีย/งบเจรจาธุรกิจ 46/รายได้ 46

27 สค.- 31 สค.46

1. นางสายสมร ลำยอง
2.
นางอุราภรณ์ สอาดสุด

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Assoc.Prof.Jean—Marc Moncalvo/แคนาดา/ส่วนตัว

29 สค.- 10 กย.46

นายชัยวัฒน์ จาติเสถียร

เสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการ Medicinal Plant Research : Fascination – Facts – Future/เยอรมนี/ส่วนตัว

29 สค.- 10 กย.46

นางอารยา จาติเสถียร

เสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการ Medicinal Plant Research : Fascination – Facts – Future/เยอรมนี/รายได้46

29 สค.–30 พย.46

นางสาวสุกานดา เจีนรศิริสมบูรณ์

ศึกษางานวิจัย เรื่องการพ่นเคลือบนาโนซิลิกอนด้วยพลาสมาเพื่อประยุกต์ใช้งานเป็นเซลล์สุริยะ/อังกฤษ/แผ่นดิน46

1 กย.-9 กย.46

นางสาวศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา

สัมมนา The 3rd International University Seminar on Science of Bioactive Volatiles from Plants and its Application/ญี่ปุ่น/รายได้46

1 กย.-10 กย.46

นางสาวภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

ศึกษางานวิจัยร่วมกับ Prof.Dr. Nikolaus Koeniger/เยอรมนี/ส่วนตัว

1 กย.-13 กย.46

1 นางสาวกันยา สันทนะโชติ
2. นางสาววนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว

ฝึกอบรมระยะสั้นเรื่อง Biodiversity and Conversation of Bryophytes and Lichens/อินโดนีเซีย/รายได้46

5 กย.-13 กย.46

นางนวลศรี อริยะธรรม

ร่วมประชุมและเสนอผลงานในที่ประชุม American Chemical Society Meeting และปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษกร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา/อเมริกา/สกว.

5 กย- 14 กย.46

นางธิติพันธ์ ทองเต็ม

ประชุมนานาชาติและเสนอผลงานในที่ประชุม Fourth International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying/เยอรมนี/รยได้46

6 กย.-20 กย.46

นางอรอนงค์ อาร์คิโร

ศึกษาและปรึกษางานวิจัยเรื่อง Adsorption Studies/เยอรมนี/แผ่นดิน46

6 กย.-8 พย.46

นายสิทธิชัย วิโรจนูปถัมภ์

ศึกษางานวิจัยด้าน Thermal Spary Technology/อังกฤษ/แผ่นดิน 46

7 กย.- 14 กย.46

1.นายสมศักดิ์ แดงติ๊บ
2. นายมิญช์ เมธีสุวกุล

เสนอผลงานและร่วมประชุม The 10th International Conference on ION Sources/รัสเซีย/รายได้46

11 กย.-22 กย.46

นางสุคนธ์ พานิชพันธ์

ศึกษาและปรึกษางานวิจัย เรื่อง Synthesis, Characterization and Applications of Nanocompsite Materials/อเมริกา/แผ่นดิน 46

13 กย.- 23 กย.46

นายนิกร มังกรทอง

ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำวิจัยของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกและงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Uppsala/สวีเดน/แผ่นดิน46

13 กย. –27 กย.46

นางสกุณณี บวรสมบัติ

ฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง Using DGGE for screening Streptomyces in environment samples/อังกฤษ/แผ่นดิน 46

15 กย.-19 กย.46

นายวีรพันธ์ ศรีจันทร์

อบรมการใช้เครื่องมือ X-ray Diffractometer/เยอรมนี/แผ่นดิน46

16 กย.-23 กย.46

1. นายธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์
2.นางปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์

เสนอผลงานและประชุม 6th International Symposium on Mineral/โรมาเนีย/แผ่นดิน 46

18 กย.-29 กย.46

นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

ดูงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชและการเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์พืชในพิพิธภัณฑ์/อังกฤษ/แผ่นดิน46

19 กย.-25 กย.46

นางสายสมร ลำยอง

ประชุม Second Year Coordination Meeting of Songline Project และติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของ นางสาวรารุณี แสนหมี่/ออสเตรอลีย/สกว

19 กย.-26 กย.46

นายสราวุธ จันทรประเสริฐ

ร่วมประชุม AAPG International Conference & Exhibition/สเปน/แผ่นดิน 46

20 กย.- 27 กย.46

นางสาวชนกพร ไชยวงศ์

เสนอผลงานและร่วมประชุม The 13th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beam/อเมริกา/รายได้46

20กย.-29 กย.46

นางวิไลวรรณ อนุสารสุนทร

เสนอผลงานและร่วมประชุม The XII World Forestry Congress/แคนาดา/ผู้จัดประชุม

25 กย.-15ตค.46

นางเบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

ศึกษางานวิจัยและนำนักศึกษาโครงการปริญญษเอกกาญจนาภิเษกไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ/ญี่ปุ่น/แผ่นดิน 46

26 กย.- 5 ตค.46

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

บรรยายพิเศษในที่ประชุม The 4th Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering/เกาหลี/แผ่นดิน46

28 กย.-5ตค.46

นางฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์

ศึกษางานวิจัยเรื่อง Isotopic Characteristics of Groundwater in Chiang mai Basin/ญี่ปุ่น/แผ่นดิน46

29 กย.-10 ตค.46

นายพิษณุ วงศ์พรชัย

เจรจารความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น/ญี่ปุ่น/แผ่นดิน 46

13 ตค.- 18 ตค.46

นายเกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

เสนอผลงานและร่วมประชุม 5th AFNC International Medicinal Chemistry Symposium/ญี่ปุ่น/รายได้46

15 ตค.-30 พย.46

นางศรีจันทร์ อาวรณ์

ศึกษางานวิจัยร่วมกับ Prof. Dr. Ulrich Kanuer เรื่อง The Graph Endomorphism Project/เยอรมัน/ส่วนตัว