รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

 


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

ประเมินการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ (1 กุมภาพันธ์ 2545- 31 มกราคม 2546)

1  ด้านการบริหารงานตามพันธกิจ
                 การบริหารงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)ในแต่ละพันธกิจส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีกิจกรรมที่ได้วางแผนและดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 72% กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ 19 % ส่วนกิจกรรมที่วางแผนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือกำลังจะดำเนินการเพียง 9.5%
                 สำหรับการประเมินการบริหารงานตามพันธกิจในเชิงคุณภาพมีข้อสรุปดังนี้
(ก) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
                 การพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มีความชัดเจนและได้รับความร่วมมือในการดำเนินการอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นจากบุคลากรทุกระดับ มีการวางแผน ดำเนินการตามแผน ประเมินแผน และ การนำผลการประเมินมาปรับปรุงในพันธกิจด้านต่างๆ คณะฯพยายามดำเนินการจัดประชุมสัมมนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการประกันคุณภาพ การวางกลไกให้มีการดำเนินการในพันธกิจต่างๆเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ มีการเตรียมการเพื่อที่จะให้คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการเทียบเคียงสมรรถนะในคุณภาพของพันธกิจด้านต่างๆกับสถาบันอื่นๆ อย่างไรก็ตามการปรับการดำเนินงานของคณะฯมาสู่ระบบคุณภาพนั้น คณะยังจำเป็นต้องกระตุ้นให้บุคลากรในระดับต่างๆเกิดความมุ่งมั่นและร่วมมือกันพัฒนาองค์กรสู่คุณภาพอย่างจริงจังมากขึ้น ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ มาร่วมกันดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
                 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน คณะฯ กำหนดนโยบายและกระตุ้นให้อาจารย์จัดทำสื่อการสอนแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา นักศึกษาและบัณฑิต ภาควิชาต่างๆ มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะฯ มีการอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้งทางด้านการเสริมทักษะทางวิชาการ การพัฒนาสุขพลานามัยและคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา อย่างไรก็ตามคณะควรจัดให้มีแผนเชิงรุกในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นรูปธรรมและให้งานฝ่ายกิจการนักศึกษากับฝ่ายวิชาการมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน

(ข) ด้านการวิจัย
                 ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งแต่คงต้องสร้างกลไกตลอดจนกระตุ้นให้มีการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีนโยบายและการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะทำวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและสื่อการสอนเพื่อให้บุคลากรของคณะฯที่มีความถนัดด้านการจัดเรียนการสอนมีโอกาสในการทำวิจัย ช่วงต่อไปควรมุ่งเน้นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรตลอดจนการหารายได้จาก ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรอย่างเป็นรูปธรรม
                 คณะกำหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยตามความเชี่ยวชาญของคณะอย่างชัดเจน ต่อไปควรจัดให้มีแผนปฏิบัติการและกลไกตลอดจนการสนับสนุนให้เป็นรูปธรรม ส่วนการจัดศูนย์เครื่องมือกลางควรพัฒนาให้เพิ่มขึ้นและมีแนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือกลางรวมทั้งการบำรุงรักษาและการหารายได้ที่ชัดเจน

(ค) ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
                 ปี 2545 นอกจากการบริการวิชาการแก่ชุมชนทางด้านการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการทางวิชาการและวิจัยตามปกติแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ยังได้ให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น สสวท. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ เป็นต้น ในการพัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียน ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติอย่างจริงจังซึ่งเป็นภาระกิจสำคัญทางด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่คณะฯรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันนี้และการดำเนินการก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรเหล่านั้นอย่างเพียงพอ ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมาย มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านความต้องการ (Demand) ของโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างชัดเจนแต่ยังนำมาใช้ในการวางแผนและดำเนินการน้อย ควรมีการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น และ ควรปรับให้มีฐานข้อมูลด้านความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น การบริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านสถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(สวท. มช.) มีมากขึ้นและเป็นระบบมากขึ้น แต่ต้องสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ในการบริการวิชาการผ่านสวท. มช. ให้มากขึ้น นอกจากนี้มีการจัคศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการบริการทางวิชาการและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

(ง) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                 นอกจากการจัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯตามปกติแล้ว คณะฯเริ่มมีการจัดอบรมบุคลากรทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านนี้ รวมทั้งมีการรวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยซึ่งต่อไปควรจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์

(จ) ด้านการบริหารจัดการ
                 คณะฯนำระบบการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มาใช้อย่างชัดเจนโดยผนวกเข้ากับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ผู้บริหารมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดำเนินการ ตลอดจนพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินงานอย่างชัดเจน และนำระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มาใช้ทั้งระดับคณะฯ และภาควิชานอกจากนี้ยังได้นำระบบบัญชีพึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามระบบการบริหารงานยังต้องอิงกับระบบราชการทำให้การบริหารงานและดำเนินการด้านงบประมาณประสบความล่าช้า อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังพัฒนาระบบบัญชีพึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติไม่สมบูรณ์ ทำให้บุคลากรที่รับผิดชอบทั้งระดับคณะและภาควิชาต้องมีภาระงานเพิ่มขึ้นและบางครั้งประสบความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารคณะที่เกี่ยวข้องต้องพยายามซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกระดับ วิเคราะห์ภาระการปฏิบัติงานและเสริมกำลังคนหากมีความจำเป็น ตลอดจนวางแนวทางในการพัฒนาทักษะของบุคลากรและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน
                 คณะฯ นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และการดำเนินการบริหารมากขึ้น แต่ยังคงต้องพัฒนาให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิคส์การสื่อสารไร้กระดาษ เป็นต้น เพื่อใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการเน้นการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงานและประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ


2 ด้านผู้บริหาร
                 ผู้บริหารระดับคณะของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริหารงานโดยยึดถือแผนปฏิบัติการที่ได้ร่วมกันวางไว้อย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจอย่างเคร่งครัด จากการประเมินผลการ ปฎิบัติงานในช่วงปี 2544-2545 (เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546) ตามแผนที่คณบดีมอบหมายให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่วางไว้และแต่ละกิจกรรมก็มีการประเมินผลการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและพยายามปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในช่วงปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์นำระบบการบริหารงานแบบใหม่ ได้แก่ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การนำระบบบัญชีพึงรับพึงจ่ายลักษณะ 3 มิติมาใช้เต็มรูปแบบ การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการเทียบเคียงสมรรถนะ ผู้บริหารแต่ละฝ่ายจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะของตนเองมากยิ่งขึ้น ในช่วงปีที่ผ่านมาจึงได้สนับสนุนให้ผู้บริหารไปพัฒนาทักษะหลายด้าน ได้แก่

   1. การพัฒนาผู้บริหารด้านการประกันคุณภาพโดยการเทียบเคียงสมรรถนะ โดยมอบหมายให้ รองและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการไปร่วมโครงการนำร่องด้านการประกันคุณภาพโดยการเทียบเคียงสมรรถนะร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัยตลอดช่วงปี 2545
   2. การพัฒนาผู้บริหารด้านระบบบัญชีพึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนไปเข้าอบรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ คณบดีได้ชี้แจงหลักการและวิธีดำเนินงานแก่ผู้บริหารทั้งระดับคณะและภาควิชา และได้เริ่มนำร่องโดยการวางนโยบายและดำเนินการบริหารงบประมาณเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยให้มีการประเมินผ่านกรรมการประจำคณะฯ
   3. การพัฒนาผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ ผู้จัดการระบบสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์(ดร. เอกรัตน์ บุญเชียง) เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือข่ายและการจัดระบบฐานข้อมูล
   4. ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตร รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ไปร่วมสัมมนาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
   5. การปฐมนิเทศหัวหน้าภาควิชาใหม่ เพื่อให้หัวหน้าภาคใหม่รับทราบนโยบายและแนวทาง การบริหารงานของคณะ ตลอดจนชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หัวหน้าภาคสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปมีแผนที่จะสนับสนุนให้ผุ้บริหารทุกระดับของคณะวิทยาศาสตร์เพิ่มทักษะการบริหารงานยุคใหม่ ให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านกิจการนักศึกษาได้มีโอกาศดูงานด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษาเชิงรุกจากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้ไปเพิ่มทักษะด้านสนับสนุนการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัติจากงานวิจัยของคณาจารณ์ในคณะวิทยาศาสตร์มากขึ้น ให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ไปเพิ่มทักษะด้านการพัฒนาคณะเป็น e-Faculty

3 กำหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์การบริหารงานในปี 2546-2547
              3.1  ปรับโครงสร้างการบริหารงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและคณะฯ
                            - เพิ่มเติมหน่วยงาน หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยประชาสัมพันธ์ หน่วยพัฒนาบุคลากร
                            - พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณแบบ Performance-Based Budgeting ให้มากขึ้น
              3.2  ปรับโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อเตรียมพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์เป็น e-Faculty
              3.3  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรนานาชาติ
              3.4  พัฒนาด้านการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
                            - การพัฒนาบุคลากรการสื่อสารในองค์กร
                           - ระบบการสนับสนุนบุคลากร
                           - ระบบการจัดเก็บเอกสารแบบดิจิตอล
                           - ระบบความปลอดภัย
              3.5  พัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยให้มีการเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการมากขึ้น และให้นักศึกษามีความเข้าใจปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมด้านประกันคุณภาพของนักศึกษามากขึ้น
              3.6  พัฒนาศูนย์เครื่องมือกลาง ปรับระบบฐานข้อมูลทางการวิจัยให้สมบูรณ์และถูกต้อง การกระตุ้นให้มีการจดสิทธิบัตร
              3.7  ส่งเสริมให้มีการแสวงหารายได้จากสิทธิบัตร จากการบริการวิชาการและการวิจัย จากกองทุน
              3.8  ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์


                 การประเมินการบริหารงานดังกล่าวนี้ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับแผนปฏิบัติงาน กำหนดเป้าหมาย และ ดำเนินการในช่วงปีต่อไป(รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4 พฤษภาคม 2546