รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

 


การประเมินแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของคณะวิทยาศาสตร์
ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 (1 กุมภาพันธ์ 2545-31 กรกฎาคม 2545)

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศเทียบได้กับมหาวิทยาลัยมาตรฐานทั่วโลก

พันธกิจและเป้าหมาย

    1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่มาคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนการให้บริการวิชาการพื้นฐานแก่คณะต่าง ๆ
    2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำงานวิจัยมาแก้ปัญหาท้องถิ่นและประเทศชาติ
    3. ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น
    4. ส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของรัฐในภาคเหนือ และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
    5. มีระบบการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ ตลอดจนการบริหารทรัพยากรอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการประเมิน

แทน กิจกรรมที่ได้มีการวางแผนจะดำเนินการ

แทน กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ

แทน กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

แทน กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง หรือ มีแผน update ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ