รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

 แบบฟอร์มประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1) ช่วงเวลาการประเมิน

/

ประเมิน ครั้งที่ 1 การดำเนินงานระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2545- กรกฎาคม 2545

  ประเมิน ครั้งที่ 2 การดำเนินงานระหว่าง เดือน สิงหาคม 2545- มกราคม 2546

2) พันธกิจและเป้าหมาย
       มีระบบการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ

3) ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รายการประเมิน

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

หมายเหตุ

1. ดำเนินงานตามพันธกิจ

/

 

 

2. การดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด

/

 

 

3. การบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงาน

/

 

 

4) ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข

  การนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

1.มีความสนใจในการจัดสรรค่าวัสดุเกณฑ์รายได้ของสาขาวิชาร่วม 1.แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการประชุมทบทวนข้อตกลงกับภาควิชาที่เกี่ยวข้อง 1. นำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดสรรเกณฑ์ในปีถัดไป

2.มีการกระจายไวรัสในระบบเครือข่ายทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่าย

2.ปรับปรุงโปรแกรมจดหมายเวียนของคณะฯ เพราะการใช้โปรแกรม outlook เป็นการกระจายไวรัส

2.จัดทำระบบ web based mail และส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใช้งาน

3. มาตรการประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

3.นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการร่างนโยบายหลังงานของคณะฯ ขอความเห็นชอบโดยให้ถือเป็นมติของผู้บริหารเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

 
ลงชื่อ………………………………….
(ผู้ศาสตราจารย์ ชลิฎา นิภารักษ์)
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ลงชื่อ ……………………………………………
    (อาจารย์ ปรียานุช วงศ์ประภาส)
           รองคณบดีฝ่ายวางแผน