รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

 แบบฟอร์มประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1) ช่วงเวลาการประเมิน

 

ประเมิน ครั้งที่ 1 การดำเนินงานระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2545- กรกฎาคม 2545

/ ประเมิน ครั้งที่ 2 การดำเนินงานระหว่าง เดือน สิงหาคม 2545- มกราคม 2546

2) พันธกิจและเป้าหมาย
       มีระบบการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ

3) ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รายการประเมิน

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

หมายเหตุ

1. ดำเนินงานตามพันธกิจ

/

 

 

2. การดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด

/

 

 

3. การบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงาน

/

 

 

4) ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข

  การนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

1. กลุ่มสมาชิก 5 ส. กลุ่มเดิม บาง
กลุ่ม ไม่ค่อยให้ความสนใจและ
เห็นความสำคัญในกิจกรรม บาง
กลุ่มอ้างว่าคณาจารย์ไม่เข้าใจ
และไม่ให้ความร่วมมือ
1.หาแนวทางกระตุ้นให้ทุกกลุ่มสมาชิกสนใจและให้ความร่วมมือให้มากขึ้น โดยขอความร่วมมือทางหัวหน้าภาควิชาให้การสนับสนุนและกระตุ้นในการทำกิจกรรม 1. น่าจะให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วย จะให้เห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมร่วมกัน

2.จดหมายเวียน online ที่ได้จัดทำ
บางภาควิชาไม่ค่อยเปิดอ่านเนื่อง
จากยังทำ 2 ระบบคู่ขนาน

2.ส่งจดหมายแจ้งหัวหน้าภาควิชาเพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเปิด

2.กำหนดวันที่แจ้งเวียนแบบ online อย่างเดียว

3. การปรับปรุงฐานข้อมูลจาก
ACCESS เป็น SOL ทำได้ล่าช้า

3.จัดบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง

3. กำหนดช่วงเวลาในการทำงาน

4. การจัดทำ Port Folio Online ในส่วนของข้าราชการสาย ข. และค. ล่าช้า
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้มากขึ้นและกว้างขวางขึ้น 4. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนด้วยนอกเหนือจากกิจกรรมหารายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดสรรดอกผลกองทุนและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อกองทุน
ลงชื่อ………………………………….
(ผู้ศาสตราจารย์ ชลิฎา นิภารักษ์)
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ลงชื่อ ……………………………………………
    (อาจารย์ ปรียานุช วงศ์ประภาส)
           รองคณบดีฝ่ายวางแผน