รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

 แบบฟอร์มประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1) ช่วงเวลาการประเมิน

/

ประเมิน ครั้งที่ 1 การดำเนินงานระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2545- กรกฎาคม 2545

  ประเมิน ครั้งที่ 2 การดำเนินงานระหว่าง เดือน สิงหาคม 2545- มกราคม 2546

2) พันธกิจและเป้าหมาย
       ส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของรัฐในภาคเหนือและร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

3) ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รายการประเมิน

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

หมายเหตุ

1. ดำเนินงานตามพันธกิจ

/

 

 

2. การดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด

/

 

 

3. การบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงาน

/

 

 

4) ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข

  การนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

1.บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ ให้ความสนใจและความสำคัญของกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมักเป็นกลุ่มเดิม 1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าใจและเห็นความสำคัญของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้มีส่วนร่วมมากขึ้น 1.พิจารณาวันเวลาของการจัดกิจกรรมใหม่เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มามีส่วนร่วมมากขึ้น

2.บางภาควิชายังไม่ให้ความร่วมมือในการให้ตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการด้านภูมิทัศน์เป็นกลุ่มของงาน 5 ส

2.ชี้แจงและขอความร่วมมือไปยังภาควิชาที่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯทางด้านภูมิทัศน์

 

3.การจัดระบบที่จอดรถของบุคลากรคณะฯ บุคลากรบางคนยังไม่ให้ความร่วมมือในการติดบัตรอนุญาตขอดรถที่คณะฯ ทำขึ้น ทำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบไม่สามารถทำตามหน้าที่ได้เต็มที่ และบุคลากรของภาควิชาบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิในการจอดรถของตนเองและผู้อื่น

3. ทำหนังสือขอความร่วมมือให้บุคลากรปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่วางไว้อีกครั้งหนึ่ง และชี้แจงกติกาให้แก่บุคลากรเพื่อให้เข้าใจว่าทุกคนที่ติดบัตรอนุญาตของคณะฯมีสิทธิจอดรถได้ในสถานที่กำหนดให้จอดรถทุกแห่งไม่ว่าเป็นที่จอดรถของคณะฯ หรือภาควิชา

 
 
ลงชื่อ ……………………………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ชลิฎา นิภารักษ์)
           รองคณบดีฝ่ายบริหาร