รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

 แบบฟอร์มประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1) ช่วงเวลาการประเมิน

 

ประเมิน ครั้งที่ 1 การดำเนินงานระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2545- กรกฎาคม 2545

/ ประเมิน ครั้งที่ 2 การดำเนินงานระหว่าง เดือน สิงหาคม 2545- มกราคม 2546

2) พันธกิจและเป้าหมาย
       ส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของรัฐในภาคเหนือและร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

3) ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รายการประเมิน

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

หมายเหตุ

1. ดำเนินงานตามพันธกิจ

/

 

 

2. การดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด

/

 

 

3. การบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงาน

/

 

 

4) ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข

  การนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

1. การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับความสนใจเฉพาะบุคลากรบางกลุ่มเท่านั้น 1. หาแนวทางที่จะให้บุคลากรทุกคนสนใจและอยากมีส่วนร่วมให้มากขึ้น 1. มีการคิดภาระงานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้

2. การดำเนินงานด้านกำจัดสารเคมีและของเสียต่างๆ ยังไม่ได้ดำเนินการต่อจากครั้งที่เคยให้บริษัทเอกชนมาประเมินราคาจ้างทำ บริษัทเอกชนที่จะจ้างให้กำจัดสารเคมีไม่สามารถรับงานได้ เพราะจำนวนมีไม่มากพอ และบางขวดไม่มีป้ายระบุชนิดของสารเคมีไว้

.2. หาแนวทางที่จะกำจัดสารเคมี
โดยร่วมมือกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้มีปริมาณสารเคมีที่ต้องการกำจัดมากพอที่บริษัทจะรับทำให้ได้

2. เสนอมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยกลางที่จะประสานงานระหว่างคณะต่างๆ
 
ลงชื่อ ……………………………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ชลิฎา นิภารักษ์)
           รองคณบดีฝ่ายบริหาร