รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

 แบบฟอร์มประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1) ช่วงเวลาการประเมิน

 

ประเมิน ครั้งที่ 1 การดำเนินงานระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2545- กรกฎาคม 2545

/ ประเมิน ครั้งที่ 2 การดำเนินงานระหว่าง เดือน สิงหาคม 2545- มกราคม 2546

2) พันธกิจและเป้าหมาย

ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น

3) ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รายการประเมิน

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

หมายเหตุ

1. ดำเนินงานตามพันธกิจ

/

 

 

2. การดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด

/

 

 

3. การบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงาน

/

 

 

4) ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข

  การนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

1. การนำโครงการสำรวจ Supply-Demand Lists ไปใช้ยังมีน้อย 1. วางแผนในการกำหนดยุทธ ศาสตร์ในการนำ Supply-Demand Lists ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1. กำลังดำเนินการวางแผนในการกำหนดยุทธศาสตร์ดังกล่าว

2. ยังไม่ได้ทำSupply-Demand Lists ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

2. ดำเนินนการจัดทำSupply-Demand Lists ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

2.หารือกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อดำเนินการ

3. การถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่ชุมชนยังไม่ชัดเจน

3. จัดตั้งคณะทำงานด้านการถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน

3. ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานด้านการถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชนแล้วและจณะนี้ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ที่ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนแล้ว

4. บุคลากรในคณะฯ ยังไม่เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับบทบาท สวท-มช และความเชื่อมโยงของ สวท-มช กับคณะวิทยาศาสตร์ 4. จัดประชุมชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ 4. ได้เชิญผู้อำนวยการ สวท-มช มาชี้แจงบทบาทและหน้าที่ในที่ประชุมผู้บริหารสัญจร ตลอดจนได้ชี้แจงให้บุคลากรของคณะฯ ให้เกิดความเข้าใจในบทบาทของ สวท.มช. ทุกครั้งที่มีการประชุมบุคลากรของคณะ
 
ลงชื่อ…………………………………………………
(รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม)
                       คณบดี