รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

 แบบฟอร์มประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1) ช่วงเวลาการประเมิน

 

ประเมิน ครั้งที่ 1 การดำเนินงานระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2545- กรกฎาคม 2545

/ ประเมิน ครั้งที่ 2 การดำเนินงานระหว่าง เดือน สิงหาคม 2545- มกราคม 2546

2) พันธกิจและเป้าหมาย

ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำงานวิจัยมาแก้ปัญหาท้องถิ่นและประเทศชาติ

3) ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รายการประเมิน

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

หมายเหตุ

1. ดำเนินงานตามพันธกิจ

/

 

 

2. การดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด

/

 

 

3. การบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงาน

/

 

 

4) ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข

  การนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

1. การจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลแบบมีส่วนร่วม ในส่วนของงานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ บริการวิชาการ และกิจกรรมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยังไม่สามารถดำเนินการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย on-line ร่วมกับภาควิชาฯ และ สวท-มช. เนื่องจากยังไม่มีการตกลงร่วมกันในรูปแบโครงสร้างของฐานข้อมูล จัดการประชุมกับผู้แทนภาควิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน
1.) กำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลที่พึงประสงค์
2.) กำหนดกลไกการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายผ่านระบบ LAN หรือInternet
3.) กำหนดกรอบเวลา ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
เสนอขอปรับปฏิบัติการตามแผนพันธกิจ ในข้อ 1 (จัดทำเครือข่ายความร่วมมือและสารสนเทศด้านวิจัย) เป็นช่วง ต.ค. 2545-มี.ค. 2546
ลงชื่อ ………………………………………………
(อาจารย์ดร.สกุณณี บวรสมบัติ)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ลงชื่อ ………………………………………………
( รองศาสตราจารย์ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์