รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

 แบบฟอร์มประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1) ช่วงเวลาการประเมิน

/

ประเมิน ครั้งที่ 1 การดำเนินงานระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2545- กรกฎาคม 2545

  ประเมิน ครั้งที่ 2 การดำเนินงานระหว่าง เดือน สิงหาคม 2545- มกราคม 2546

2) พันธกิจและเป้าหมาย

ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมตลอดจนการให้บริการวิชาการพื้นฐานแก่คณะต่างๆ

3) ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รายการประเมิน

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

หมายเหตุ

1. ดำเนินงานตามพันธกิจ

/

 

 

2. การดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด

/

 

 

3. การบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงาน

/

 

 

4) ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข

  การนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

1.บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์บางส่วน ที่ไม่เห็นความสำคัญของการ ประกันคุณภาพการศึกษา 1.เพิ่มการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความพอใจและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 1.เพิ่มการประชาสัมพันธและให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุมสัมมนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสาร แผ่นพับ ฯลฯ

2.จากการทดลองระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาพบว่านักศึกษาเข้าไปประเมินน้อย และฐานข้อมูลใหญ่ทำให้การเรียก ดูข้อมูลระดับภาควิชา/คณะฯ ค่อน ข้างช้า นอกจากนั้นในภาคการ ศึกษา 1/2545 นี้ พบปัญหาเชิง เทคนิคอันเนื่องมาจากการปรับ เปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์

2.1กระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาเห็นความสำคัญและความสะดวกของระบบประเมินแบบออนไลน์

2.2ประสานการพัฒนาและปรับปรุงระบบกับส่วนกลางเพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลแบบมีส่วนร่วมเต็มรูปแบบ

2.1ประชุมแนะนำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่แนะนำการใช้ระบบประเมินออนไลน์และขอความร่วมมืออาจารย์แนะนำนักศึกษาประเมินการสอนผ่านระบบออนไลน์

2.2ทำหนังสือแจ้งผู้ใช้บริการถึงข้อขัดข้องเชิงเทคนิคและขอรับทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไข

3.จากผลการประเมินการสอนของอาจารย์พบว่าอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนยังไม่เหมาะสม

3.กระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการสอน

3.1จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์

3.2ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างกระบวนวิชาออนไลน์ผ่านระบบของสำนักบริการคอมพิวเตอร์

4. การให้บริการห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์นอกเวลาราชการยังไม่ เพียงพอกับความต้องการผู้ใช้ บริการ

4. ขยายการให้บริการห้องสมุดคณะนอกเวลาปกติปกติ

4.ทดลองขยายการให้บริการห้องสมุดคณะ นอกเวลาปกติจากเดิม 8.30-16.30 น.เป็น 8.00-17.00 น.ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดเวลาเรียนแบบใหม่

5.ฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษาที่มีอยู่มีเฉพาะระดับปริญญาตรี ไม่ครอบ คลุมระดับบัณฑิตศึกษา

5.พัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบมีส่วนร่วมระดับคณะ

5.จัดทำฐานข้อมูลแนวทางการทำ วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ ปริญญาเอกบน website ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่พร้อมจะปรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแบบมีส่วนร่วม

6.จากการประเมินคุณภาพการศึกษาพบว่าระบบตรวจสอบและติดตามการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งอุปกรณ์ และสื่อการสอนยังไม่เป็นระบบ

6.สร้างระบบระบบตรวจสอบและติดตามการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการรวมทั้งอุปกรณ์และสื่อการสอน

6.กำลังเตรียมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและติดตามการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งอุปกรณ์ และสื่อการสอน

7. ตัวเลขจาก KQI ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ลดลงของจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2

7.สร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเลือกคณะวิทยาศาสตร์

7.ประชาสัมพันธ์ทุนในโครงการพิเศษทุกโครงการ และร่วมคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าโครงการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์

8. ตัวเลขจาก KQI ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาที่ไม่จบตามแผนการศึกษา

8. กระตุ้นให้สาขา/ภาควิชาต่างๆได้เห็นความสำคัญและหาทางแก้ไข

8. เตรียมหาการข้อมูลจากนักศึกษาที่ไม่จบตามแผนรวมทั้งบัณฑิตที่จบแล้ว รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

9.ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาลดลงก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพนักศึกษา

9.พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน

9.จัดสัมมนาระดมความคิดจนกระทั่งสามารถจัดระบบทีมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้

10.ภาระงานอาจารย์ผู้สอนภายในคณะไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

10.ทบทวนร่างประกาศการคิดภาระงาน

10.ตั้งคณะทำงานทบทวนภาระงาน ตามร่างประกาศ 2543
ลงชื่อ ...................................................
(iรองศาสตราจารย ์ ดร. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ลงชื่อ ...................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  ลงชื่อ ...................................................
(iรองศาสตราจารย ปรีชา ล่ามช้าง)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ