รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

 


สรุปผลเชิงปริมาณ

การประเมินแผนปฏิบัติการ ( Action Plan )

              จากการที่คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการในด้านการบริหารงานของคณะฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ อันประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ได้ร่วมกันประเมินแผนปฏิบัติการเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของทีมบริหารในชุดปัจจุบัน โดยพิจารณาในลักษณะของจำนวนกิจกรรมปฏิบัติงานตามพันธกิจและเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 กุมภาพันธ์ 2545 - 31 มกราคม 2546 )

กิจกรรมปฏิบัติงาน

จำนวนกิจกรรม

ร้อยละ

1.กิจกรรมที่ได้มีการวางแผนจะดำเนินการ ( สัญลักษณ ์)

19

9.5

2.กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ ( สัญลักษณ์ )

38

19

3.กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ( สัญลักษณ์ )

102

50.7

4.กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง หรือ มีแผน update ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ( สัญลักษณ์ )

42

20.8

รวม

201

100.00