แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย มีระบบการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ ตลอดจนการบริหารทรัพยากรอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม พ.ศ.2544 พ.ศ.2545 พ.ศ.2546 พ.ศ.2547
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ระบบบริหารงานบุคคล                                                                                                
1.1 สานต่อระบบงาน 5 ส                                                                                                
1.2 จัดปฐมนิเทศ/อบรมบุคลากรใหม่อย่างต่อเนื่อง                                                                                                
1.3 พัฒนาบุคลากร                                                                                                
- ด้านความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ระเบียบปฏิบัติสำนึกในหน้าที่ มีความสามัคคีในหมู่คณะ                                                                                                
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                
2. ระบบบริหารงบประมาณ                                                                                                
2.1 สร้างกลไกเพื่อให้เกิดรายได้เข้าสู่คณะฯ                                                                                                
2.2 จัดสรรงบประมาณแต่ละภาควิชาให้สอดคล้องกับผลงาน/โปรแกรมนักศึกษา                                                                                                
3. การบริหารทรัพยากรอื่นๆ                                                                                                
3.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลการบริหารภายในคณะฯเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และตอบสนองความต้องการได้                                                                                                
3.2 จัดสร้างมาตรการเพื่อประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และดำเนินแผน                                                                                                
4. ประเมินผลการทำงาน                                                                                                

โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่