การจัดการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา

หลังจากรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2539 ดังนี้.-

1. ได้จัดประชุมระดับคณะเรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2539 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทราบนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ของทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็น และผลดีของการดำเนินการประกัน คุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

2. ในช่วงฤดูร้อน พ.ศ.2540 ภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 8 ภาควิชา ได้จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา เพื่อระดับความคิดหาแนวทางการควบคุมคุณภาพ และเกณฑ์การควบคุมคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรม

3. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2540 ได้มีการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อระดมความคิด และทำ “SWOT analysis” ในหัวข้อ “สร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้า ของประเทศ” ได้ข้อสรุปและแนวปฏิบัติหลายประการในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และดัชนีบ่งชี้คุณภาพแล้วนั้น พบว่าภาควิชา คณะ รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการในเรื่องการประกันคุณภาพเกือบทุกเรื่องแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้รวบรวมให้เป็นระบบ ตลอดจนกำหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ และแนวทางการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สามารถตรวจสอบและรับรองมาตรฐานได้

สำหรับกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการไปแล้วหลายด้าน อาทิเช่น การรับอาจารย์ การรับนักศึกษา หลักสูตร การคิดภาระงานของอาจารย์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศ การสร้างระบบจูงใจ การจัดหางบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคณะ ตลอดจนการวิจัยเรื่อง “การติดตามผลการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ จากตัวบัณฑิตเองและผู้ใช้บัณฑิต”

คณะวิทยาศาสตร์ กำลังดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมทั้งการกำหนดกลไกและการปรับปรุงการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ให้เป็น รูปธรรม และสามารถตรวจสอบ ตลอดจนรับรองคุณภาพจากภายนอกได้

คณะวิทยาศาสตร์ได้ตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้.-

คณะวิทยาศาสตร์ จะใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเน้นแนวคิดของการควบคุมคุณภาพอย่างทั่วถ้วน (Total Quality Management-TQM) ซึ่งจะต้องนำมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามภาระกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมได้