การสัมมนา หัวข้อ บทบาทลูกช้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

จำนวนผู้เข้าชม : 789 ครั้ง
20 พฤศจิกายน 2015


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ บทบาทลูกช้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ให้กับนักศึกษาที่สนใจ ซึ่งได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มาร่วมบรรยายให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับน้องๆ  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง CB1320 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มช.