ขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการคณะวิทยาศาสตร์ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก