การปาฐกถาพิเศษ/เสวนาวิชาการ

ขอเชิญรับฟังปาฐกถา/เสวนาวิชาการ

ปาฐกถา หัวข้อ “บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน”
โดย คุณวรานนท์ หล้าพระบาง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ปรึกษาอาวุโสรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บรรยาย หัวข้อ “ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับการจัดการองค์กร”
โดย คุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

การเสวนาวิชาการ “มองย้อนเลข 55 มองไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คุณคนอง ศักดิ์เพ็ชร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน กลุ่มมิตรผล


การนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ

ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ

1. กลุ่ม Data Science    คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์   

2. กลุ่ม Chemistry & Applied Chemistry    เคมี เคมีอุตสาหกรรม   

3. กลุ่ม Biological Science    ชีววิทยา ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   

4. กลุ่ม Physical Science    ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์   

 

   ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ การสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
โดย คุณปิยมิตร ยอดเมือง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (i2C Communications)
เวลา 13.00-14.30 น. ณ ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โปรดแจ้งรายชื่อที่ punlapa.cmu@gmail.com) โทร. 053 943308-9

Timeline การส่งผลงานวิจัย/วิชาการ

First circular ตุลาคม 2561
Abstract submission เมษายน - กรกฎาคม 2562
Notification of acceptance เมษายน - กรกฎาคม 2562
Second / final circular กรกฎาคม 2562
Registration เมษายน – สิงหาคม 2562


Timeline รับฟังปาฐกถา/เสวนาวิชาการและชมนิทรรศการ

ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน
รับฟังปาฐกถา/เสวนาวิชาการและชมนิทรรศการ
ลงทะเบียนออนไลน์ หมดเขต 31 สิงหาคม 2562
ลงทเบียน รับฟังปาฐกถา/เสวนาวิชาการและชมนิทรรศการ
(ไม่นำเสนอผลงาน)
ลงทะเบียนออนไลน์ หมดเขต 31 สิงหาคม 2562


กำหนดการ

“55th Anniversary Science CMU Academic Conference and Meeting”
วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2562
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.30 น. พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
09.30-10.00 น. ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน”
โดย คุณวรานนท์ หล้าพระบาง
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30-11.00 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับการจัดการองค์กร”
โดย คุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
11.00-12.00 น. การเสวนาวิชาการ “มองย้อนเลข 55 มองไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน”
โดย ศาสตตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1) ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2) ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
3) คุณคนอง ศักดิ์เพ็ชร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน กลุ่มมิตรผล
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ Poster Session

14.00-16.45 น.

** การสื่อสารเพื่อการ
สร้างภาพลักษณ์องค์กร
เริ่มเวลา 13.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ และการบรรยาย โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม
1. กลุ่ม Data Science (คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2. กลุ่ม Chemistry & Applied Chemistry (เคมี เคมีอุตสาหกรรม)
3. กลุ่ม Biological Science (ชีววิทยา ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
4. กลุ่ม Physical Science (ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์)
5. การบรยายในหัวข้อ การสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดย คุณปิยมิตร ยอดเมือง
(ดูรายละเอียดการนำเสนอ) 
15.45 – 16.00 น. รับประทานอาหารว่าง
16.00 – 17.30 น. การบรรยายและการเสวนากลุ่ม (ต่อ) และจบการประชุม
  ** *มีนิทรรศการงานวิจัย ตลอดทั้งวัน (ดูรายละเอียด)
วันที่ 14 กันยายน 2562
ช่วงเช้า เดินขึ้นดอยฯ
ตอนเย็น คอนเสิร์ตการกุศล "คิดถึงวิทยา ย้อนเวลาแห่งความสุข"
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถสอบถามและซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ 053-943309 หรือ 088-413-9018สถานที่จัดงาน: อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

** มีบริการรถรับส่งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 053 943315-6 และ 053 943322 | Email: phichettt@gmail.com | Facebook: 55th SCI CMU Conference and Meeting 2019