คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนโครงการ พสวท. และ ทุนเพชรทองกวาวทดแทน ปี 2561

 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (พสวท.) ทดแทน และทุนโครงการเพชรทองกวาว ทดแทน คณะวิทยาศาสตร์                    

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

................................................................................................

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับทดแทน ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และทุนโครงการเพชรทองกวาว  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นั้น

คณะวิทยาศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุน โครงการ พสวท. ทดแทน  และทุนโครงการเพชรทองกวาว ทดแทน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้

 เอกสาร Download

  เอกสาร (ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนโครงการ พสวท. และ ทุนเพชรทองกวาวทดแทน ปี 2561)